Úvod > DPH > Práva a povinnosti zahraničnej osoby > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Odpočítanie dane zahraničnou osobou uplatňujúcou osobitnú úpravu OSS

Odpočítanie dane zahraničnou osobou uplatňujúcou osobitnú úpravu OSS

Otázka: 
Zahraničná osoba z Nemecka je registrovaná podľa § 5 zákona o DPH. Na území Slovenska obstaráva tovar od SK zdaniteľnej osoby pod SK IČ DPH. Tento tovar je vo väčšine prípadov zasielaný nezdaniteľným osobám do IČŠ a zahrňovaný do OSS v Nemecku ako v členskom štáte identifikácie zahraničnej osoby.
V určitých prípadoch, na nepravidelnej báze, je však tovar zasielaný aj nezdaniteľným osobám v SR, čo nespadá pod OSS, nakoľko sa už nejedná o predaj tovaru na diaľku (krajina odoslania je rovnaká ako krajina skončenia prepravy=SK).
§ 49 ods. 10 zákona o DPH umožňuje zahraničnej osobe uplatňujúcej osobitnú úpravu, ktorá súčasne vykonáva v tuzemsku aj činnosti, na ktoré sa tieto osobitné úpravy nevzťahujú a v súvislosti s ktorými je registrovaná ako platiteľ podľa § 5 uplatniť právo na odpočítanie dane uplatnenej pri tovaroch a službách, ktoré súvisia s dodaním tovarov a služieb uvedených v § 68 ods. 1 podaním daňového priznania.
Podľa § 55a ods. 6 zákona o DPH, žiadateľ, ktorý je identifikovaný pre uplatňovanie osobitnej úpravy podľa § 68c v tuzemsku alebo osobitnej úpravy podľa ustanovení zákona platného v inom členskom štáte zodpovedajúcich § 68b alebo § 68c, má nárok na vrátenie dane uplatnenej pri tovaroch a službách, ktoré súvisia s dodaním tovarov a služieb uvedených v § 68 ods. 1 písm. b) a c); splnenie podmienky podľa odseku 2 písm. c) sa nevyžaduje.

K dodávkam tovaru pre SK nezdaniteľné osoby dôjde napr. za mesiace marec a november kalendárneho roka, pričom okruh dodávok do konca roka zatiaľ nie je známy. Otázkou subjektu je, či môže zahraničná osoba uplatňovať odpočítanie vstupnej DPH z tovarov podľa § 68 ods. 1 zákona o DPH (predaj tovaru na diaľku do IČŠ) podaním daňového priznania
- počas celého roka (mesiace január až december) alebo
- len za zdaňovacie obdobia marec a november, kedy reálne vykoná činnosti podľa § 49 ods. 10 zákona o DPH a za zvyšné mesiace žiada vstupnú DPH podľa § 55a ods. 6 zákona o DPH, nakoľko sa splnenie podmienky podľa § 55a odseku 2 písm. c) nevyžaduje alebo
- je možný aj iný postup napr. v nadväznosti na Príklad č. 2 Metodické pokyn k uplatneniu ustanovenia § 49 ods. 9 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov?

Odpoveď:
Zdaniteľná osoba, ktorá je registrovaná pre uplatňovanie niektorej z osobitných úprav OSS a vybrané dodania tovarov a služieb uvedených v § 68 ods. 1 zákona o DPH uvádza v osobitnom daňovom priznaní v členskom štáte identifikácie, si nemôže uplatniť odpočítanie dane v tomto osobitnom daňovom priznaní. Ak sa zdaniteľná osoba zaregistruje pre uplatňovanie osobitnej úpravy OSS v členskom štáte identifikácie,  nemá povinnosť sa registrovať v súvislosti s dodaním tovarov a služieb uvedených v § 68 ods. 1 zákona o DPH v každom členskom štáte. Systém DPH však musí zabezpečiť, aby tieto osoby mali právo na vrátenie dane alebo na odpočítanie dane z nákupov tovarov a služieb, ktoré súvisia s dodaniami tovarov a služieb, ktoré spadajú pod osobitnú úpravu.  

V nadväznosti na vyššie uvedené majú zahraničné osoby podľa § 55a ods. 6 zákona o DPH, ktoré uplatňujú osobitné úpravy OSS a nemusia byť v Slovenskej republike registrované pre daň,  nárok na vrátenie dane voči ním uplatnenej pri tovaroch a službách, ktoré súvisia s dodaním tovarov a služieb spadajúcich pod osobitnú úpravu OSS (§ 68 ods. 1 zákona o DPH), a to aj v prípade, ak v tuzemsku dodávajú tovary alebo služby, ktoré uvádzajú do osobitného daňového priznania v členskom štáte identifikácie. 

V prípade, ak má zahraničná zdaniteľná osoba povinnosť registrácie pre daň podľa § 5 zákona o DPH z dôvodu vykonávania iných činností ako je dodanie tovarov alebo služieb, ktoré spadajú pod osobitnú úpravu OSS, má právo na odpočítanie dane uplatnenej aj pri tovaroch a službách, ktoré súvisia s dodaním tovarov a služieb spadajúcich pod osobitnú úpravu OSS. Ustanovenie § 49 ods. 10 zákona o DPH je transpozíciou článkov 368,  čl. 369j a čl. 369w smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, v zmysle ktorých, ak sa od zdaniteľnej osoby,  ktorá využíva túto osobitnú úpravu vyžaduje, aby bola registrovaná v členskom štáte v súvislosti s činnosťami, na ktoré sa táto osobitná úprava nevzťahuje, odpočíta daň za svoje zdaniteľné činnosti, na ktoré sa táto osobitná úprava vzťahuje v bežnom daňovom priznaní. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak zahraničná zdaniteľná osoba usadená v Nemecku uplatňuje osobitnú úpravu OSS a zároveň je registrovaná v tuzemsku za platiteľa dane podľa § 5 zákona o DPH z dôvodu, že  v tuzemsku vykonáva aj iné činnosti ako je dodanie tovarov alebo služieb, ktoré spadajú pod osobitnú úpravu, nebude uplatňovať nárok na vrátenie dane podľa § 55a až 55e zákona o DPH, ale uplatní odpočítanie dane z nákupov tovarov a služieb, ktoré súvisia s ich dodaniami (§ 68 ods. 1 zákona o DPH), prostredníctvom riadneho daňového priznania podávaného podľa § 78 zákona o DPH.
 

Dátum vydania stanoviska: 22.12.2022