Úvod > DPH > Práva a povinnosti zahraničnej osoby > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Zlúčenie zahraničných osôb a registrácia na DPH

Zlúčenie zahraničných osôb a registrácia na DPH

Otázka
Zahraničná právnická osoba A, ktorá je registrovaná v tuzemsku za platiteľa dane podľa § 5 zákona o DPH, sa plánuje zlúčiť so zahraničnou právnickou osobou B, ktorá nie  je v SR registrovaná pre DPH. Nástupníckou organizáciou bude spoločnosť B.  Aké sú povinnosti spoločností A a B voči registrácii na DPH na Slovensku?
 
Odpoveď
Pri posudzovaní postupu z pohľadu uplatňovania zákona o DPH pri zlúčení spoločnosti A, ktorá je platiteľom dane z pridanej hodnoty v tuzemsku podľa § 5 zákona o DPH so spoločnosťou B, vychádzame z toho, že pri zlúčení uvedených spoločností ide o zánik spoločnosti A  bez likvidácie a že spoločnosť B sa stane právnym nástupcom v rozsahu všetkých práv a povinností a táto spoločnosť  nie  je v SR usadená, t.j. nemá v SR sídlo, miesto podnikania, ani prevádzkareň. Zdaniteľná osoba,  ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava, sa pre účely zákona o DPH považuje za zahraničnú osobu.  
 
Spoločnosti A v prípade jej  zrušenia  bez likvidácie a následného zániku spoločnosti  z dôvodu zlúčenia so zahraničnou osobou vyplývajú v súvislosti s registráciou pre daň z pridanej hodnoty nasledovné povinnosti:
-          Podľa § 81 ods. 2 zákona o DPH je platiteľ povinný požiadať o zrušenie registrácie pre daň, keď skončí v tuzemsku činnosť, ktorá je predmetom dane. Právnická osoba, ktorá sa zrušuje bez likvidácie, je povinná túto skutočnosť oznámiť daňovému úradu pred svojím zánikom.
-          Odovzdať daňovému úradu osvedčenie o registrácii do desiatich dní odo dňa, kedy prestane  byť platiteľom podľa § 81 ods. 5 zákona o DPH. Platnosť osvedčenia o registrácii pre daň a platnosť identifikačného čísla pre daň zaniká uplynutím dňa, kedy právnická osoba prestáva byť platiteľom a zároveň týmto dňom končí prebiehajúce zdaňovacie obdobie. Ak sa právnická osoba zrušuje bez likvidácie, prestáva byť platiteľom dňom zániku, ak daňový úrad nezrušil registráciu pre daň v skoršom období.  T.j. právny nástupca spoločnosť B  nemôže pri svojej činnosti používať identifikačné číslo pre daň, ktoré bolo pridelené  právnemu predchodcovi spoločnosti A.
-          V zmysle § 81 ods. 6  zákona o DPH je platiteľ dane povinný v poslednom zdaňovacom období zdaniť majetok, pri ktorého obstaraní alebo vytvorení odpočítal daň, ak právny nástupca spoločnosti nie je platiteľom alebo sa nestáva platiteľom podľa § 4 ods. 4 zákona o DPH. Ak spoločnosť A prestane byť platiteľom dňom zániku, daňové priznanie podľa § 78 ods. 2 za posledné zdaňovacie obdobie podá právny nástupca platiteľa, na ktorého prechádzajú daňové povinnosti zaniknutého platiteľa.
 
Ak zahraničná spoločnosť B , ktorá sa stane  právnym nástupcom spoločnosti A, bude pokračovať v SR vo vykonávaní činnosti, ktorá je predmetom dane, táto spoločnosť  je povinná požiadať  Daňový úrad Bratislava o registráciu pre daň pred začatím vykonávania činnosti v zmysle § 5 zákona o DPH ( za predpokladu, že nie je v SR usadená).  Na základe žiadosti o registráciu Daňový úrad Bratislava zahraničnú osobu zaregistruje pre daň z pridanej hodnoty, vydá jej osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí jej identifikačné číslo pre daň.
Postup podľa  § 4 ods. 4 zákona o DPH, v zmysle ktorého sa platiteľom dane zo zákona stáva zdaniteľná osoba, ktorá je právnym nástupcom platiteľa, ktorý zanikol bez likvidácie, sa v prípade zahraničnej osoby neuplatní.