Úvod > DPH > Vyhotovovanie faktúr > Vyhotovenie faktúry občanom

Vyhotovenie faktúry občanom

Občan je povinný v zmysle  zákona o DPH vyhotoviť  faktúru len v jednom prípade a to pri  dodaní nového dopravného prostriedku (§ 11 ods. 12 zákona o DPH) z tuzemska do iného členského štátu bez rozdielu, kto je kupujúcim. Faktúru je  povinný vyhotoviť  do 15 dní od  konca  kalendárneho mesiaca, v ktorom  dodal  nový dopravný prostriedok.

FAQ
 
Otázka č. 1 – Vyhotovenie  faktúry  občanom
Občan na základe kúpnej zmluvy predal dňa 13.07.2020 poľskému občanovi  osobné auto, ktoré malo  najazdených 4 000 km kilometrov a pri ktorom uplynuli 2 roky  od jeho  prvého uvedenia do prevádzky. Auto bolo poľským občanom zaevidované na príslušnom úrade v Poľsku. Je povinný občan za tento predaj vyhotoviť faktúru z pohľadu zákona o DPH?
Odpoveď
Áno, občan je povinný za tento predaj vyhotoviť faktúru, pretože podľa  zákona o DPH ide o predaj   nového  dopravného  prostriedku -  § 11 ods. 12 zákona o DPH. Faktúru je povinný vyhotoviť do 15.08.2020. Faktúra musí obsahovať nasledovné náležitosti:

- meno a priezvisko predávajúceho občana,  adresu jeho bydliska,
- meno a priezvisko kupujúceho, adresu jeho bydliska,                      
- poradové číslo faktúry,
- dátum, keď bolo auto dodané ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
- dátum vyhotovenia faktúry,
- množstvo a druh dodaného auta,
- základ dane
- odkaz na § 43 ods. 2 zákona o DPH alebo odkaz na článok 138 ods. 2  smernice Rady 2006/112/ES z 28.11.2006 o spoločnom systéme DPH v platnom znení alebo slovnú informáciu „dodanie je oslobodené od dane“,
- údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12 zákona o DPH, t.j. počet najazdených kilometrov a dátum prvého uvedenia auta do prevádzky
Faktúrou na účely DPH môže byť aj predmetná kúpna zmluva, ak bude obsahovať všetky povinné údaje.


Otázka č. 2 – Vyhotovenie  faktúry  občanom
Občan, ktorý je zároveň živnostníkom a platiteľom DPH, predal ako súkromná osoba developerskej firme stavebný pozemok, ktorý zdedil po rodičoch a ktorý nemal zaradený do podnikania. Je povinný občan predaj tohto stavebného pozemku zdaniť a vyhotoviť  faktúru podľa zákona o DPH?
Odpoveď
Nie, občan nie je povinný  tento predaj súkromného majetku  zdaniť  ani vyhotoviť faktúru. Ide o predaj súkromného majetku, ktorý nepodlieha zákonu o DPH.