Úvod > DPH > Vyhotovovanie faktúr > Vyhotovenie faktúry voči občanovi

Vyhotovenie faktúry voči občanovi

Platiteľ pri dodaní služby v tuzemsku nie je povinný podľa zákona o DPH vyhotoviť faktúru voči občanovi (ani zjednodušenú faktúru). Pri dodaní tovaru v tuzemsku  je povinný podľa  zákona o DPH vyhotoviť faktúru voči občanovi len v dvoch prípadoch a to keď dodáva z tuzemska občanovi do iného členského štátu:
1) nový dopravný prostriedok (§ 11 ods. 12 zákona o DPH),
2) tovar, ktorého prepravu k zákazníkovi zabezpečuje platiteľ (tzv. predaj tovaru na diaľku na území Európskej únie).
V prvom prípade je povinný pre občana vyhotoviť faktúru do 15 dní od konca  kalendárneho mesiaca, v ktorom dodal nový dopravný prostriedok do iného členského štátu; pri prijatí preddavku (zálohy) nie je povinný vyhotoviť faktúru.  V druhom prípade je povinný vyhotoviť faktúru do 15 dní od dodania tovaru  a v prípade prijatia preddavku (zálohy) je povinný vyhotoviť faktúru  do 15 dní od prijatia preddavku alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá.


 FAQ
 
Otázka č. 1 – Vyhotovenie  faktúry voči slovenskému občanovi
V stavebninách (platiteľ DPH) si občan  kúpil materiál na renováciu kúpeľne (dlaždice, omietky, lepidlo, vodovodné batérie) v celkovej cene 1 700 eur, pričom zaplatil a)  v hotovosti, b) platobnou kartou.
Bol platiteľ  povinný vyhotoviť občanovi faktúru za predmetný predaj tovaru?
Odpoveď
Z pohľadu zákona o DPH predajca nie je  povinný voči občanovi vyhotoviť faktúru. Z pohľadu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len ERP), bol však daný obchodník povinný vyhotoviť doklad  z pokladnice e-kasa klient,  keďže úhrada tovaru bola realizovaná v hotovosti, resp. platobnou kartou.

Otázka č. 2 – Vyhotovenie  faktúry voči slovenskému občanovi
Platiteľ prenajíma občanovi byt, na základe čoho inkasuje od občana mesačne nájomné, a zálohy na energie (plyn, elektrina, teplo, voda). Je platiteľ povinný voči občanovi vyhotoviť faktúru?
Odpoveď
Platiteľ z pohľadu zákona o DPH nie je povinný za dodávky predmetných plnení  občanovi vyhotoviť faktúru.

Otázka č. 3 – Vyhotovenie  faktúry voči slovenskému občanovi
Developer – platiteľ predáva občanovi nový byt. Na základe uzavretej kúpnej  zmluvy vyhotovil pre občana účtovný doklad „faktúru“, ktorá obsahuje všetky náležitosti, ktoré sú uvedené v  § 74 zákona o DPH  (okrem IČ DPH občana, keďže ho občan nemá). Uvádza platiteľ túto „faktúru“ do časti  A.1. kontrolného výkazu?
Odpoveď
Platiteľ z pohľadu zákona o DPH nie je povinný pri takomto zdaniteľnom obchode vyhotoviť faktúru pre občana. Účtovný doklad, ktorý pre občana vyhotovil, i keď obsahuje príslušné náležitosti neuvádza sa do časti A.1. kontrolného výkazu, ale zahrňuje sa do  časti D.2 kontrolného výkazu. Do časti  A.1. kontrolného výkazu uvádza platiteľ faktúry, ktoré je v zmysle zákona o DPH povinný vyhotoviť pre odberateľov.

Otázka č. 4 – Vyhotovenie  faktúry voči slovenskému občanovi
Advokát – platiteľ DPH obdržal dňa 10.08.2024 od klienta - občana, ktorého zastupuje v súdnom spore zálohu vo výške 600 eur. Advokátovi vzniká podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH povinnosť odviesť daň z prijatej zálohy; je zároveň povinný voči občanovi vyhotoviť faktúru na prijatú zálohu?
Odpoveď
Platiteľ z pohľadu zákona o DPH nie je povinný na prijatú zálohu od občana na dodanie právnych služieb vyhotoviť faktúru; z pohľadu účtovníctva je však na prijatú platbu povinný vyhotoviť  účtovný doklad podľa § 10 zákona o účtovníctve.

Otázka č. 5 – Vyhotovenie  faktúry voči slovenskému občanovi
Predajca áut – platiteľ DPH  predal 12.08.2024 občanovi s bydliskom v Bratislave nové auto škoda rapid. Je platiteľ  povinný za predaj tohto nového auta vyhotoviť občanovi faktúru?
Odpoveď
Platiteľ nie je povinný pri predaji nového auta občanovi s bydliskom v SR vyhotoviť faktúru v zmysle zákona o DPH (účtovný doklad áno).

Otázka č. 6 – Vyhotovenie  faktúry voči občanovi z iného členského štátu
Predajca áut – platiteľ DPH  predal 13.07.2024 občanovi s bydliskom v Brne nové auto škoda fabia, ktoré si zákazník na prevozných značkách previezol do ČR, kde ho následne zaevidoval na príslušnom úrade.
Je platiteľ povinný pri tomto predaji vyhotoviť českému občanovi  faktúru v zmysle zákona o DPH?
Odpoveď
Pri predaji nového auta občanovi s bydliskom v Českej republike, keď sa auto aj prepraví do iného členského štátu je platiteľ povinný vyhotoviť faktúru do 15.08.2024 s predpísanými náležitosťami; pričom dodanie nového auta je oslobodené od dane podľa § 43 ods. 2 zákona o DPH.

Otázka č. 7 – Vyhotovenie  faktúry  voči občanovi z iného členského štátu
Občan s bydliskom v Maďarsku zaplatil 22.07.2024 predajcovi áut – platiteľovi  DPH  zálohu v sume 10 000 eur na predaj nového auta škoda octavia v celkovej cene 25 000 eur. Dňa 02.09.2024 maďarský občan zaplatil zostávajúcu časť z celkovej sumy auta a kúpené nové auto si previezol  na prevozných značkách do Maďarska. Bol platiteľ povinný vyhotoviť faktúru aj na prijatú zálohu na kúpu auta? Uvádza platiteľ predmetný predaj v daňovom priznaní alebo v súhrnnom výkaze alebo v kontrolnom výkaze?
Odpoveď
Na prijatú zálohu od občana  na predaj nového auta do iného členského štátu nie je platiteľ povinný vyhotoviť faktúru. Platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru až na predaj nového auta a to do 15.10.2024. Ak vyhotoví faktúru na predaj nového auta napr. 02.09.2024, údaj z predmetnej faktúry uvedie do riadku 13 daňového priznania za zdaňovacie obdobie IX/2024, resp. v III/Q 2024. Danú faktúru neuvádza ani v súhrnnom výkaze ani v kontrolnom výkaze.

Otázka č. 8  – Vyhotovenie  faktúry voči  občanovi z iného členského štátu
Predajca áut – platiteľ DPH dňa 14.08.2024 predal občanovi s bydliskom v Poľsku nové auto škoda yeti, ktoré si na prevozných značkách previezol do Poľska, kde ho následne zaevidoval na príslušnom úrade. Aké náležitosti má obsahovať faktúra, ktorú je povinný za tento predaj vyhotoviť platiteľ?
Odpoveď
Platiteľ je povinný za predaj nového auta vyhotoviť pre občana z Poľska faktúru do 15.09.2024, ktorá musí obsahovať nasledovné náležitosti:

- meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým auto dodala,
- meno a priezvisko príjemcu auta, adresu jeho bydliska,                      
- poradové číslo faktúry,
- dátum, keď bolo auto dodané ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
- dátum vyhotovenia faktúry,
- množstvo a druh dodaného auta,
- základ dane,
- odkaz na § 43 ods. 2 zákona o DPH alebo odkaz na článok 138 ods. 2  smernice Rady 2006/112/ES z 28.11.2006 o spoločnom systéme DPH v platnom znení alebo slovnú informáciu „dodanie je oslobodené od dane“,
- údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12 zákona o DPH, t.j. počet najazdených kilometrov a dátum prvého uvedenia auta do prevádzky.
   

Otázka č. 9  – Vyhotovenie  faktúry  voči občanovi z iného členského štátu
Vydavateľstvo inzertných novín – platiteľ DPH  prijal dňa 14.07.2024 zálohu v 100 % výške od  poľského občana (zaplatil prostredníctvom internetbankingu)  na zverejnenie inzerátu, ktorý zverejnil v novinách vydaných 03.08.2024. Je platiteľ povinný vyhotoviť faktúru pre poľského občana pri prijatí zálohy resp. pri zverejnení inzerátu; uvádza ju do kontrolného výkazu?
Odpoveď
Platiteľ nie je povinný  pri prijatí zálohy ani pri dodaní predmetnej služby vyhotoviť faktúru pre poľského občana (účtovný doklad áno). Miesto dodania predmetnej služby je podľa § 15 ods. 2 zákona o DPH v SR, to znamená, že platiteľ z danej služby odvedie daň v zdaňovacom období, kedy prijal zálohu na službu. Údaje z daného plnenia zahrnie do časti D.2. kontrolného výkazu.

Otázka č. 10  – Vyhotovenie  faktúry  voči občanovi z iného členského štátu
Cestovná agentúra vo svojej pobočke v SR – platiteľ DPH predala maďarskému turistovi automapu Slovenska v hotovosti.  Je platiteľ povinný vyhotoviť faktúru pre maďarského občana? 
Odpoveď
Platiteľ z pohľadu zákona o DPH nie je  povinný voči občanovi z Maďarska vyhotoviť faktúru. Z pohľadu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, je však  povinný vyhotoviť doklad z pokladnice e-kasa klient,  keďže úhrada tovaru je realizovaná v hotovosti.

Otázka č. 11  – Vyhotovenie  faktúry  voči občanovi z iného členského štátu
Softvérová spoločnosť predáva cez internet antivírusové  programy, pričom zákazníkmi  sú aj občania z iných členských štátoch, hlavne z ČR a Poľska. Je spoločnosť povinná vyhotoviť faktúru pre týchto zákazníkov – občanov, ak miesto dodania služby je podľa § 16 ods. 14 zákona o DPH v mieste ich bydliska?
Odpoveď
Spoločnosť z pohľadu  slovenského zákona o DPH nie je  povinná pri poskytnutí týchto elektronických služieb voči občanom z iných členských štátov vyhotoviť faktúru. 
 
Otázka č. 12  – Vyhotovenie  faktúry  voči občanovi z tretieho štátu
V obchode s elektrospotrebičmi si ukrajinský občan kúpil mobil – zaplatil v hotovosti.  Je obchod  povinný pre tohto zákazníka vyhotoviť faktúru?
Odpoveď
Z pohľadu zákona o DPH predajca nie je  povinný voči občanovi vyhotoviť faktúru. Z pohľadu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice  je však daný obchod povinný vyhotoviť doklad z pokladnice e-kasa klient,  keďže úhrada tovaru je realizovaná v hotovosti.