Úvod > DPH > Vyhotovovanie faktúr > Vyhotovenie faktúry inou osobou ako dodávateľom tovaru alebo služby

Vyhotovenie faktúry inou osobou ako dodávateľom tovaru alebo služby

Faktúru môže v mene a na účet dodávateľa tovaru alebo služby vyhotoviť odberateľ alebo tretia osoba. Odberateľ môže vyhotoviť faktúru v mene a na účet dodávateľa, ak medzi dodávateľom a odberateľom je uzavretá písomná dohoda. Faktúru v mene a na účet dodávateľa vyhotovuje odberateľ podľa zákona členského štátu, v ktorom je miesto dodania tovaru alebo služby.

FAQ

Otázka č. 1 – Vyhotovenie faktúry inou osobou
Výrobcovi, ktorý dodáva odberateľovi z iného členského štátu tovar  oslobodený od dane podľa § 43 zákona o DPH  zaslal odberateľ návrh písomnej zmluvy, podľa ktorej by výrobca udelil súhlas odberateľovi, aby v jeho mene a na jeho účet vyhotovoval faktúry na príslušné dodávky tovarov.  Je možné takýto postup uplatniť  aj pri cezhraničnom obchode?
Odpoveď
Áno, aj pri cezhraničnom obchode na základe písomnej dohody je možné sa dohodnúť, že faktúry v mene a na účet výrobcu - dodávateľa bude vyhotovovať odberateľ. Dohoda musí obsahovať podmienky zo strany výrobcu, pri splnení ktorých bude akceptovať faktúry vyhotovené odberateľom. Faktúry vyhotovené odberateľom musia  spĺňať podmienky, resp. obsahovať a náležitosti, ktoré stanovuje § 71 - § 75 slovenského zákona o DPH.
 
Otázka č. 2 – Vyhotovenie faktúry inou osobou
Prepravcovi, (ktorý poskytuje pre odberateľa z iného členského štátu prepravu tovaru a ktorý uzavrel písomnú dohodu o tom, že odberateľ môže  v jeho mene a na jeho účet vyhotovovať  faktúry na príslušné prepravy tovar), prišla faktúra vyhotovená odberateľom na vykonanú prepravu tovarov, v záhlaví ktorej však nefiguruje ako dodávateľ prepravy tovaru prepravca ale odberateľ, ktorý prepravcovi  účtuje - „dobropisuje“  sumu vo výške ceny vykonanej prepravy tovarov zápornou sumou.  Je spôsob vyhotovenia takejto faktúry z pohľadu slovenského zákona akceptovateľný?

Odpoveď
Faktúry vyhotovené odberateľom musia  spĺňať podmienky, resp. obsahovať a náležitosti, ktoré stanovuje § 71 - § 75 slovenského zákona o DPH. Podľa § 72 ods. 7 zákona o DPH za správnosť údajov vo faktúre a za včasnosť jej  vyhotovenia  zodpovedá dodávateľ tovaru alebo služby, a to aj, ak je faktúra vyhotovená odberateľom alebo treťou osobou. T.j. v prípade že faktúry neobsahujú náležitosti stanovené § 74 zákona o DPH, prepravcovi môže byť uložená zo strany daňového úradu pokuta v zmysle daňového poriadku. Naviac prepravy tovarov, pri ktorých je odberateľ z iného členského štátu povinný platiť daň,  je platiteľ povinný uvádzať do súhrnného výkazu podľa § 80 ods. 1 písm. d) zákona o DPH.

Otázka č. 3 – Vyhotovenie faktúry pri dražbe
Platiteľ kúpil na dobrovoľnej dražbe automobil, pri ktorom je možný odpočet DPH. Kto je povinný vyhotoviť faktúru pre vydražiteľa, na základe ktorej by si mohol odpočítať DPH; vlastník alebo dražobná spoločnosť?
Odpoveď
Faktúru za predmetné dodanie auta  je povinný vyhotoviť vlastník auta. Dražobná spoločnosť by bola oprávnená vyhotoviť faktúru v mene a na účet vlastníka auta len na základe splnomocnenia od vlastníka, pričom za správnosť údajov v takejto faktúre a včasnosť jej vyhotovenia zodpovedá vlastník auta.