Úvod > DPH > Vyhotovovanie faktúr > Definícia faktúry na účely zákona o DPH a jej formy

Definícia faktúry na účely zákona o DPH a jej formy

Faktúrou je každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej forme podľa slovenského  zákona o DPH alebo zákona platného v inom členskom štáte.
Elektronickou faktúrou je faktúra, ktorá obsahuje údaje podľa § 74 zákona o DPH a je vydaná a prijatá v akomkoľvek elektronickom formáte. Zákon podmieňuje  vyhotovenie elektronickej faktúry súhlasom príjemcu tovaru alebo služby.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Faktúra na účely zákona o DPH
Platiteľ vyhotovil pre odberateľa služby príjmový pokladničný doklad s tvrdením, že daný doklad je faktúrou, na základe ktorej si môže odpočítať DPH. Môže byť na účely zákona o DPH faktúrou aj napr. príjmový pokladničný doklad alebo napr. dodací list vyhotovený dodávateľom -  platiteľom DPH pre odberateľa tovaru?
Odpoveď
Na účely zákona o DPH môže byť napr. aj pokladničný doklad alebo dodací list, alebo napr. aj kúpna zmluva faktúrou, ak dané účtovné doklady obsahujú všetky náležitosti, ktoré má faktúra podľa § 74 zákona o DPH obsahovať. T.j. pre posúdenie, či doklad je faktúrou je rozhodujúce či obsahuje stanovené údaje a nie forma účtovného dokladu.
 
Otázka č. 2 – Forma faktúry
Ako má „vyzerať“  súhlas príjemcu tovaru alebo služby s vydávaním elektronickej faktúry zo strany platiteľa – dodávateľa?
Odpoveď
Súhlas odberateľa s vydávaním elektronickej faktúry môže byť vyjadrený písomne, elektronicky – emailom, ústne alebo aj samotným  spracovaním faktúry  zo strany príjemcu alebo  jej úhradou. Príjemca si musí byť istý, že je schopný po technickej stránke prijať elektronickú faktúru a zabezpečiť vierohodnosť  jej pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť.