Úvod > DPH > Vyhotovovanie faktúr > Súhrnná faktúra

Súhrnná faktúra

Ak platiteľ dane, prípadne zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane, uskutoční v priebehu kalendárneho mesiaca viac dodaní tovarov alebo služieb alebo prijme  viac platieb pred dodaním tovaru  alebo služieb, môže vyhotoviť jednu súhrnnú faktúru, pričom táto súhrnná faktúra môže pokrývať najviac obdobie kalendárneho mesiaca. Súhrnná faktúra sa musí vyhotoviť do 15 dní od skončenia kalendárneho mesiaca.
 

FAQ
 
Otázka č. 1 – Súhrnná faktúra
Pekáreň dennodenne dodáva do obchodu pečivo, pričom za dodávku z každého dňa vyhotovuje faktúru. Existuje nejaké administratívne zjednodušenie, aby  nemusela vyhotovovať  toľko  faktúr?
Odpoveď
Pekáreň na základe  § 75 ods. 1 zákona o DPH môže za dodávky pečiva vyhotoviť súhrnnú faktúru, ktorá môže pokrývať  dodávky  za najviac obdobie kalendárneho mesiaca. T.j. na jednom doklade bude mať rozpísané dodávky pečiva za každý jednotlivý deň (nemôže množstvo jednotlivého pečiva  sumárne sčítať za mesiac).

Otázka č. 2 – Súhrnná faktúra
Firma prijala dňa 05.08.2020 od inej spoločnosti 100 %  zálohu na dodávku kancelárskych potrieb a neskôr 26.08.2020 dodala  daný tovar. Musí firma na  každú transakciu zvlášť vyhotoviť osobitnú faktúru alebo môže na tieto dve transakcie vyhotoviť jednu súhrnnú faktúru,  na ktorej  uvedie údaje o prijatej zálohe aj údaje o dodanom tovare? Ak áno, ako potom uvedie túto súhrnnú faktúru do kontrolného výkazu?
Odpoveď
Firma  môže vyhotoviť na prijatú zálohu a dodávku tovaru, ktoré boli realizované v rámci jedného kalendárneho mesiaca  súhrnnú  faktúru. Súhrnnú faktúru uvedie do časti A.1. kontrolného výkazu s uvedením dátumu prijatej platby alebo dátumom posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Otázka č. 3 – Súhrnná faktúra
Ak platiteľ vyhotoví pre iného platiteľa súhrnnú faktúru za viac dodaní tovarov a služieb v priebehu mesiaca alebo príjme viac platieb pred dodaním tovaru alebo služby; ako uvedie predmetnú faktúru do časti A.1. kontrolného  výkazu; uvedie do kontrolného výkazu každú dodávku z jednotlivých dní osobitne,  vrátane dňa dodania tovaru resp. služby, resp. prijatia platby alebo spočíta dodávky  tovarov zvlášť a dodávky služieb zvlášť a uvedie ich do kontrolného výkazu ako dve transakcie?
Odpoveď
Platiteľ údaje o dodávkach tovarov a služieb a o prijatých zálohách zo súhrnnej faktúry spočíta a uvedie ich ako jednu transakciu do časti A.1. kontrolného výkazu. Do predmetného súčtu nezapočítava dodávky tovarov a služieb, pri ktorých pred ich dodaním obdržal zálohu, pri ktorej mu vznikla daňová povinnosť podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH (t.j. aby nedošlo k duplicite). Do kolónky „Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby“ sa uvedie len jeden dátum, a to deň poslednej daňovej povinnosti uvedenej na faktúre alebo posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca, s  výnimkou ak by v súhrnnej faktúre boli dodávky tovarov s rozdielnou sadzbou dane 10 % a 20 %, potom sa údaje dodávok prislúchajúce  príslušnej sadzbe dane  uvedú  do 2 riadkov kontrolného výkazu podľa sadzby dane.

Otázka č. 4  – Súhrnná faktúra
Môže  platiteľ na jednu súhrnnú faktúru uviesť spoločne  dodávky tovaru, ktoré sa zdaňujú bežným spôsobom a dodávky tovarov podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona o DPH, pri ktorých sa uplatní prenos dňovej povinnosti? Napr. môže firma s agrokomoditami  na jednej  súhrnnej faktúre voči poľnohospodárskemu podniku uviesť dodávky umelých hnojív, ktoré zdaňuje bežným spôsobom a dodávky obilnín, pri ktorých uplatňuje prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f)  zákona o DPH?
Odpoveď
Platiteľ môže  na jednu súhrnnú faktúru uviesť spoločne  dodávky tovaru s uvedeným rozdielnym daňovým režimom. Údaje prislúchajúce dodávkam podliehajúcim bežnému režimu dane uvedie sumárne do časti A.1. kontrolného výkazu a údaje prislúchajúce dodávkam,  pri ktorých sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti uvedie do časti A.2. kontrolného výkazu v členení podľa 4-miestneho číselného kódu spoločného colného sadzobníka.