Úvod > DPH > Vyhotovovanie faktúr > Vyhotovenie faktúry zdaniteľnou osobou, ktorá nie je platiteľom DPH

Vyhotovenie faktúry zdaniteľnou osobou, ktorá nie je platiteľom DPH

Zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom  je povinná vyhotoviť:

1) faktúru  pri dodaní  služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v inom členskom štáte (s výnimkou poisťovacích a finančných služieb),  do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola dodaná služba alebo prijatá platba pred dodaním služby,
2) faktúru pri dodaní  služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v treťom  štáte (s výnimkou poisťovacích a finančných služieb),  do 15 dní odo dňa dodania služby alebo do 15 odo dňa prijatia platby pred dodaním služby,
3) opravnú faktúru pri oprave základu dane podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH pri dodaní služby  s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v inom členskom štáte alebo v treťom štáte (s výnimkou poisťovacích a finančných služieb) do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť  rozhodná  pre vykonanie opravy základu dane podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH.

FAQ
 
Otázka č. 1 – Vyhotovenie  faktúry zdaniteľnou osobou, ktorá nie je platiteľom 
Zdaniteľná osoba na základe uzavretej zmluvy a prijatej zálohy vo výške 500 eur dňa 23.07.2020 od  firmy so sídlom a prideleným IČ DPH v Taliansku poskytla  dňa 01.08.2020 prekladateľské služby v celkovej cene 1 000  eur. Je povinná vyhotoviť tomuto odberateľovi faktúru? Ak áno, v akej lehote?
Odpoveď
Zdaniteľná osoba je povinná na prijatú zálohu vyhotoviť faktúru do 15.08.2020 a na dodanú službu je povinná vyhotoviť faktúru do 15.09.2020. Na faktúre okrem iných povinných náležitostí je povinná uviesť text: „prenesenie daňovej povinnosti“. Údaje z uvedených faktúr zahrnie do súhrnného výkazu za príslušný kalendárny štvrťrok, v ktorom odberateľovi vznikne daňová povinnosť.
 
Otázka č. 2 – Vyhotovenie  faktúry zdaniteľnou osobou, ktorá nie je platiteľom 
Zdaniteľná osoba na základe zmluvy a prijatej zálohy vo výške 400 eur dňa 30.07.2020 od firmy so sídlom  na Ukrajine  dňa 10.08.2020 poskytla danému odberateľovi  prepravu tovaru  v celkovej sume 1 200 eur.   Je povinná vyhotoviť tomuto odberateľovi faktúru? Ak áno, v akej lehote?
Odpoveď
Zdaniteľná osoba je povinná na prijatú zálohu vyhotoviť faktúru do 14.08.2020 a na dodanú službu je povinná vyhotoviť faktúru do 25.08.2020
    
Otázka č. 3 – Vyhotovenie  faktúry zdaniteľnou osobou, ktorá nie je platiteľom 
Zdaniteľná osoba poskytla dňa 10.05.2020 stavebné práce na nehnuteľnosti v Českej republike pre českú firmu s IČ DPH  prideleným v ČR. Je povinná vyhotoviť tomuto odberateľovi faktúru? Ak áno, v akej lehote?
Odpoveď
Zdaniteľná osoba poskytuje odberateľovi stavebné práce, pri ktorých sa určí miesto dodania podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH, (t.j. nie podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH) a preto zdaniteľná osoba nemá povinnosť vyhotoviť faktúru z pohľadu zákona o DPH (účtovný doklad z pohľadu účtovníctva áno).

Otázka č. 4 – Vyhotovenie  opravnej  faktúry zdaniteľnou osobou, ktorá nie je platiteľom 
Zdaniteľná osoba na základe oznámenia o zrušení objednanej  prepravy zo dňa 10.03.2020 vrátila v nasledujúci deň  firme so sídlom a prideleným IČ DPH v Taliansku  zálohu - preddavok, ktorý jej táto talianska firma zaplatila vo februári 2020 na poskytnutie prepravy tovaru z Talianska do SR. Je povinná vyhotoviť tomuto odberateľovi opravnú  faktúru? Ak áno, v akej lehote?
Odpoveď
Zdaniteľná osoba je povinná v nadväznosti na oznámenie odberateľa o zrušení objednanej prepravy vyhotoviť odberateľovi opravnú faktúru do 15.04.2020.