Úvod > DPH > Vyhotovovanie faktúr > Vyhotovenie opravnej faktúry platiteľom

Vyhotovenie opravnej faktúry platiteľom

Platiteľ  pri zdaniteľných obchodoch, pri ktorých má v zmysle § 72 ods. 1 zákona o DPH povinnosť vyhotoviť faktúru  má  zároveň aj povinnosť vyhotoviť opravnú faktúru pri oprave základu dane podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy základu dane podľa citovaného ustanovenia.
 
FAQ

Otázka č. 1 – Vyhotovenie  opravnej  faktúry platiteľom
Základná škola  dňa 01.02.2021 reklamovala  u platiteľa kvalitu vykonaných  maliarskych prác, ktoré jej  platiteľ realizoval  v januári 2021. Platiteľ vybavil reklamáciu vyplatením zľavy z ceny  dňa 02.02.2021. Je platiteľ povinný vyhotoviť opravnú faktúru?
Odpoveď
Základná škola je  právnická osoba, voči ktorej pri dodaní tovaru, resp. služby je  platiteľ povinný vyhotoviť faktúru a takisto pri oprave základu dane podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH aj opravnú faktúru. V danom prípade  je platiteľ povinný vyhotoviť  opravnú faktúru do 15.03.2021. Údaje v opravnej faktúry zahrnie do riadkov 24 a 25 daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom vyhotoví opravnú faktúru.  

Otázka č. 2 – Vyhotovenie  opravnej  faktúry platiteľom
Platiteľ uzavrel s českou firmou s prideleným IČ DPH  v ČR rámcovú zmluvu na dodávky tovarov počas roka 2021, pričom okrem iných dohodnutých podmienok, platiteľ sa zaviazal poskytovať zľavu vo výške 2 % z ceny tovaru, ak odberateľ uhradí faktúru do 7 dní od jej doručenia odberateľovi. Platiteľ dodal pre českú firmu s IČ DPH tovar dňa 27.01.2021 s oslobodením od dane podľa § 43 zákona o DPH. Faktúru za dodávku tovaru doručenú 27.01.2021 odberateľ uhradil 01.02.2021, čím získal nárok na zľavu vo výške 2 % z ceny tovaru. Dokedy je platiteľ povinný vyhotoviť opravnú faktúru na získanú zľavu odberateľovi?
Odpoveď
Platiteľ je povinný vyhotoviť opravnú faktúru pre odberateľa  do 15.03.2021 a údaje z nej uvedie  do riadkov 13 a 14 daňového priznania za zdaňovacie obdobie, kedy ju vyhotovil.

Otázka č. 3 – Vyhotovenie  faktúry platiteľom
Platiteľovi  prevádzkujúcemu maloobchod s potravinami  vrátil 11.01.2021 zákazník – občan potraviny, ktoré kúpil v predchádzajúci deň  po vyznačenom dni spotreby. Platiteľ okamžite reklamáciu akceptoval a zákazníkovi vyplatil v hotovosti cenu vrátených potravín. Je povinnosťou platiteľa vyhotoviť opravnú faktúru pre zákazníka – občana?
Odpoveď
Platiteľ pri dodaní tovaru (okrem zásielkového predaja) resp. služby v tuzemsku  nie je povinný pre fyzickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou vyhotoviť faktúru, čiže nie je povinný vyhotoviť  ani opravnú faktúru.
V konkrétnom prípade, vzhľadom k tomu, že platba za tovar bola vrátená v hotovosti je predávajúci zmysle § 8 ods. 4 zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice povinný vyhotoviť pokladničný doklad z pokladnice e-kasa klient.