Úvod > DPH > Vyhotovovanie faktúr > Náležitosti faktúry

Náležitosti faktúry

Náležitosti, ktoré musí obsahovať faktúra stanovuje  § 74 ods. 1  zákona o DPH. V určitých vymedzených prípadoch (pri doklade za tovar alebo službu, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 eur, pri doklade z pokladnice e-kasa klient, ak cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000 eur alebo uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť nie je viac ako 1 600 eur, pri doklade vyhotovenom tankovacím automatom pre bezobslužné čerpanie pohonných látok, ak cena tovaru vrátane dane uhradená elektronickým platobným prostriedkom nie je viac ako 1 600 eur platiteľ nemusí na doklade uviesť identifikačné údaje o odberateľovi a jednotkovú cenu. Všetky údaje, ktoré sú uvedené v § 74 ods. 1 zákona o DPH nemusí obsahovať  opravná faktúra (napr. ťarchopis, dobropis k pôvodnej faktúre), ktorá opravuje údaje v pôvodnej faktúre. Predmetné faktúry sa z tohto dôvodu nazývajú zjednodušené faktúry - § 74 ods. 3 zákona o DPH.
Zjednodušená faktúra nemôže byť vyhotovená platiteľom pri dodaní tovaru oslobodeného od dane podľa § 43 zákona o DPH, pri  predaji tovaru na diaľku na území Európskej únie s miestom dodania v tuzemsku a pri dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v inom členskom štáte, keď je osobou povinnou platiť daň príjemca tovaru alebo služby, a to aj ak je dodanie tovaru alebo služby oslobodené od dane.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Náležitosti faktúry

Agropodnik  -  platiteľ DPH vyhotovuje faktúru pre odberateľa poľnohospodárske družstvo za realizáciu zberu krmovín uskutočneného 20.06.2020. Aké náležitosti má mať faktúra vyhotovená v prospech odberateľa? Kde ju uvedie v kontrolnom výkaze?
Odpoveď
Faktúra vyhotovená daným platiteľom  musí obsahovať:
a) meno a priezvisko platiteľa, adresu miesta podnikania,  identifikačné číslo pre daň, pod ktorým služby dodal,
b) názov poľnohospodárskeho družstva, adresu jeho sídla, identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bola dodaná služba,                             
c) poradové číslo faktúry,
d) dátum, keď bola služba dodaná, ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
e) dátum vyhotovenia faktúry,
f)  rozsah a druh dodanej služby,
g) základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
h) uplatnenú sadzbu dane,
i) výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť.
Platiteľ predmetnú faktúru uvedie do časti A.1. kontrolného výkazu.

Otázka č. 2 – Náležitosti faktúry
Sklenárstvo s.r.o. za zasklenie okna v prospech živnostníka vyhotovila   príjmový pokladničný doklad v cene 60 eur z toho  základ dane = 50 eur, 20 % DPH = 10 eur, v ktorom uviedla  všetky povinné údaje, vrátane identifikačných údajov o odberateľovi a jednotkovej ceny služby. Je tento doklad faktúrou, alebo zjednodušenou faktúrou, kde ju dodávateľ  uvádza v kontrolnom výkaze?
Odpoveď
Vzhľadom k tomu, že daný príjmový pokladničný doklad obsahuje všetky náležitosti faktúry, na účely zákona o DPH sa považuje za faktúru, ktorú uvádza dodávateľ služby do časti A.1. kontrolného výkazu. Ak by neobsahoval pokladničný doklad identifikačné údaje o odberateľovi a jednotkovú cenu, považoval by sa za zjednodušenú faktúru a zahrnul by sa do časti D.2. kontrolného výkazu.
 
Otázka č. 3 – Náležitosti faktúry

Platiteľ, ktorý nakupoval tovar vo veľkosklade v hotovosti, uhradil za tovar sumu 900 eur vrátane 20 % DPH. Doklad z pokladnice e-kasa klient, ktorý dostal od predajcu obsahuje všetky náležitosti faktúry vrátane identifikačných údajov o odberateľovi a jednotkovej ceny tovarov. Je tento doklad faktúrou, alebo zjednodušenou faktúrou, kde ho má odberateľ uviesť  v kontrolnom výkaze, keďže si z neho uplatňuje odpočet dane?
Odpoveď
Doklad z pokladnice e-kasa klient obsahuje všetky náležitosti faktúry a preto sa na účely zákona o DPH považuje za faktúru, ktorú uvádza odberateľ do  časti B.2. kontrolného výkazu, ak si z nej odpočítava DPH.

Otázka č. 4 – Náležitosti faktúry
Autobazár predáva ojazdené autá, pri zdaňovaní ktorých používa osobitnú úpravu podľa § 66 zákona o DPH, t.j. odvádza 20 % DPH len zo svojej obchodnej marže.  Čo musí resp. nemá uvádzať na faktúre za predaj áut?
Odpoveď
Platiteľ, ktorý používa osobitnú úpravu zdaňovania podľa § 66 zákona o DPH nesmie na faktúre uvádzať  sumu DPH,  ktorú odvádza z tohto predaja. Na faktúre musí uviesť text: „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar“.  Pri uvádzaní tejto faktúry do kontrolného výkazu do časti A.1. do stĺpca suma dane  v eurách uvádza údaj „0“.
 
Otázka č. 5 – Náležitosti faktúry
Zámočnícka firma  - platiteľ DPH predala zberným surovinám železný odpad a na tento predaj vyhotovila faktúru v sume  120 eur vrátane 20 % DPH. Zberné suroviny upozornili dodávateľa, že sú platiteľom DPH a že faktúra je nesprávne vyhotovená. Ako správne mala byť  vyhotovená faktúra?
Odpoveď
Pri predaji železného odpadu medzi platiteľmi DPH dochádza k prenosu daňovej povinnosti, t.j. daň neplatí dodávateľ ale odberateľ na základe § 69 ods. 12 písm. a) zákona o DPH. Zámočnícka firma mala fakturovať dodávku šrotu bez uvádzania 20 % DPH a mala okrem iných náležitostí uviesť na faktúru text “prenesenie daňovej povinnosti“.

Otázka č. 6 – Náležitosti faktúry
Odberateľ pri kontrole prijatej faktúry od tuzemského dodávateľa  za opravu stroja  zistil, že neobsahuje dátum dodania služby ale len dátum vyhotovenia faktúry. Môže si platiteľ uplatniť odpočet dane z tejto neúplnej faktúry, keď ostatné podmienky na  odpočet dane spĺňa?
Odpoveď
V prípade, že dátum  vyhotovenia faktúry je totožný s dátumom  dodania služby,  nie je povinnosťou,  aby bol na faktúre  uvedený ešte aj dátum dodania služby. Pokiaľ sú však tieto dátumy odlišné, musí byť uvedený na faktúre aj dátum dodania služby. Dodávateľ  formou opravnej faktúry  doplní predmetný dátum.

Otázka č. 7 – Náležitosti faktúry
Organizačná zložka zahraničnej osoby zriadená v SR, platiteľ DPH za predaj stavebného materiálu stavebnej firme vyhotovila faktúru s adresou tejto zložky v SR a s prideleným IČ DPH v SR. Odberateľ upozornil dodávateľa, že predmetné IČ DPH pri kontrole vo VIES-e, zodpovedá obchodnému menu a adrese zriaďovateľa tejto zložky v zahraničí a preto by mala tieto údaje uvádzať aj na faktúre. Má odberateľ pravdu?
Odpoveď
V nadväznosti na § 74 ods. 1 zákona o DPH organizačná zložka zahraničnej osoby na vyhotovenej faktúre je okrem svojej  adresy (prevádzkarne) povinná uvádzať názov zriaďovateľa organizačnej zložky a adresu jeho sídla.

Otázka č. 8 – Náležitosti faktúry
Dodávateľ bol upozornený odberateľom, že na zaslanej faktúre neuviedol  správne jeho  IČ DPH odberateľa. Akým spôsobom má danú chybu dodávateľ napraviť?
Odpoveď
Dodávateľ  vyhotoví pre odberateľa opravnú faktúru, v ktorej uvedie poradové číslo pôvodnej faktúry a správne IČ DPH odberateľa, ktoré opravuje oproti nesprávnemu na pôvodnej faktúre.

Otázka č. 9 – Náležitosti faktúry
Autobazár  predal  odberateľovi z iného členského štátu  ojazdené auto bez  DPH. Odberateľ požaduje,  aby autobazár uviedol na faktúre článok  smernice Rady 2006/112/ES podľa toho,  v akom daňovom režime ojazdené auto predáva.
Odpoveď
Ak autobazár dodal ojazdené auto oslobodené od dane podľa § 43 zákona o DPH, na faktúre uvedie, že ide o oslobodenie od dane podľa článku 138 ods. 1  smernice rady 2006/112/ES.
Ak autobazár dodal ojazdené auto zdanené osobitnou úpravou podľa § 66 zákona o DPH, potom na faktúre uvedie text“ úprava zdaňovania prirážky - použitý tovar“, čomu zodpovedá článok  313 smernice rady 2006/112/ES.

Otázka č. 10 – Náležitosti faktúry
Poľnohospodárske družstvo predáva  na faktúru odberateľovi repkové semená  v sume 7 500 eur, na ktorú uviedlo text „prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f)  zákona o DPH. Je družstvo povinné na faktúre uviesť aj prvé štyri číslice číselného kódu spoločného colného sadzobníka semena repky olejnej?
Odpoveď
Družstvo nie je povinné na faktúre pre odberateľa uviesť prvé štyri číslice číselného kódu spoločného colného sadzobníka semena repky olejnej. Daný číselný kód je povinné uvádzať len pri uvádzaní údajov z tejto faktúry do časti A.2. kontrolného výkazu.

Otázka č. 11 – Náležitosti faktúry
Stavebná firma – platiteľ DPH  dodáva pokrývačské práce na stavbách v  SR v prospech iných obchodných spoločností  – platiteľov  DPH.  Dané práce fakturuje platiteľom bez DPH, pretože uplatní prenos daňovej povinnosti na zákazníkov. Musí táto stavebná firma na faktúre uvádzať aj  „paragraf“ § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH, podľa ktorého sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti a aj kód („subkategóriu“) služby podľa klasifikácie CPA, ktorú poskytla?
Odpoveď
Platiteľ pri dodaní stavebných prác, pri ktorých uplatní prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods.12 písm. j) zákona o DPH  je povinný uviesť na faktúre len text: „prenesenie daňovej povinnosti“. Platiteľ nie je povinný na faktúre uviesť ustanovenie § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH, podľa ktorého sa prenos daňovej povinnosti uskutočnil. Taktiež na faktúre nie je povinný uvádzať číselný kód (subkategóriu) služby podľa klasifikácie  CPA, ktorú poskytol. Platiteľ – dodávateľ predmetnú faktúru neuvádza ani v daňovom priznaní ani v kontrolnom výkaze.