Úvod > DPH > Vyhotovovanie faktúr > Vyhotovenie faktúry platiteľom

Vyhotovenie faktúry platiteľom

Platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru:
1) pri dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou,
2) pri  dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v inom členskom štáte, keď je osobou povinnou platiť daň príjemca tovaru alebo služby, a to aj, ak je dodanie tovaru alebo služby oslobodené od dane,
3) pri  dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v treťom štáte pre zdaniteľnú osobu,
4) pri predaji tovaru na diaľku na území Európskej únie s miestom dodania v tuzemsku okrem predaja tovaru na diaľku, pri ktorom dodávateľ uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68b zákona o DPH
do 15 dní odo dňa dodania tovaru alebo služby.
Ak  je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru do 15 dní odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby, alebo do konca   kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá.
5) pri dodaní  služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte, keď je osobou povinnou platiť daň príjemca  služby, a to aj ak je dodanie  služby oslobodené od dane, do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola dodaná služba alebo prijatá platba pred dodaním služby. Povinnosť vyhotoviť faktúru nemá platiteľ, ak dodáva poisťovacie služby podľa § 37 a finančné služby podľa § 39 zákona o DPH.
6) pri dodaní tovaru oslobodeného od dane podľa § 43 zákona o DPH do 15 dní od konca  kalendárneho mesiaca, v ktorom bol dodaný tovar.
7) dodaní služby uvedenej v § 16 ods. 14 zákona o DPH s miestom dodania v inom členskom štáte právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a nie je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, ak uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68a alebo § 68b, do 15 dní odo dňa dodania služby alebo do 15 dní odo dňa prijatia platby pred dodaním služby, alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá.

Platiteľ nie je povinný vyhotoviť faktúru pri dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 42 zákona o DPH.
Platiteľ a zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom nie sú povinní vyhotoviť faktúru pri dodaní poisťovacích  služieb podľa § 37 a finančných služieb podľa § 39 s miestom dodania v inom členskom štáte alebo treťom štáte.
 
 FAQ
 
Otázka č. 1 – Vyhotovenie  faktúry platiteľom
Platiteľ poskytol právne služby slovenskému živnostníkovi, ktorý nie je platiteľom DPH. Je mu povinný vyhotoviť faktúru?
Odpoveď
Živnostník je zdaniteľnou osobou a preto je platiteľ v zmysle § 72 ods. 1 písm. a) zákona o DPH povinný mu vyhotoviť faktúru do 15 dní odo dňa poskytnutia služby. Ak pred dodaním služby prijal od neho aj určitú sumu preddavku (zálohu), tak je povinný vyhotoviť  faktúru aj na prijatý preddavok do 15 dní od jeho prijatia alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol preddavok  prijatý.
 
Otázka č. 2 – Vyhotovenie  faktúry platiteľom

Platiteľ poskytol tlačiarenské služby pre občianske združenie, ktoré nemá pridelené ani DIČ.  Je mu povinný vyhotoviť faktúru za poskytnutú službu?
Odpoveď
Občianske združenie je právnickou osobou, voči ktorej je platiteľ v zmysle § 72 ods. 1 písm. a) zákona o DPH povinný  vyhotoviť faktúru.
 
Otázka č. 3 – Vyhotovenie  faktúry platiteľom
Platiteľ zasklil občanovi okno. Je mu povinný vyhotoviť faktúru za poskytnutú službu?
Odpoveď
Platiteľ nie je  povinný občanovi vyhotoviť faktúru v zmysle zákona o DPH; (účtovný doklad z pohľadu účtovníctva áno).
 
Otázka č. 4 – Vyhotovenie  faktúry platiteľom
Platiteľ predal  občanovi tovar, za ktorý občan zaplatil v hotovosti.  Je mu povinný vyhotoviť faktúru za predaný tovar?
Odpoveď
Platiteľ nie je  povinný fyzickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou – občanovi  vyhotoviť faktúru v zmysle zákona o DPH, ale vzhľadom k tomu, že úhrada za tovar bola vykonaná v hotovosti, v zmysle § 8 ods. 1  zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice je povinný pre občana vyhotoviť doklad z pokladnice e-kasa klient so stanovenými náležitosťami, vrátane základu dane a výšky dane.

Otázka č. 5 – Vyhotovenie  faktúry platiteľom
Platiteľ prijal od iného platiteľa 100 % preddavok (zálohu) na dodávku tovaru v SR. Na predmetný preddavok vyhotovil faktúru, z ktorej odviedol daň. Je platiteľ povinný vyhotoviť faktúru ešte aj pri  dodaní predmetného tovaru vo výške prijatého preddavku,  keď daň v 100 % výške už vysporiadal voči ŠR  z faktúry na prijatý preddavok?
Odpoveď
Platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru v opísanom prípade aj pri dodaní tovaru, i napriek skutočnosti, že daň odviedol v 100 % výške z prijatého preddavku. Faktúru na dodávku, v ktorej zároveň zúčtoval 100 % preddavok  („k úhrade 0“)  však neuvádza do daňového priznania ani do kontrolného výkazu.
 
Otázka č. 6 – Vyhotovenie  faktúry platiteľom
Platiteľ  podľa zmluvy o prenájme poskytuje inému platiteľovi prenájom časti nehnuteľnosti (kancelársky priestor), pri ktorom sa dohodli, že  nájomné, účtované mesačne  bude oslobodené od dane podľa § 38 ods. 3 zákona o DPH. Je platiteľ povinný vyhotoviť pre nájomcu faktúru?
Odpoveď
Na poskytnutý prenájom časti nehnuteľnosti oslobodený od dane podľa § 38 ods. 3 zákona o DPH nie je platiteľ povinný vyhotoviť faktúru; (účtovný doklad z pohľadu účtovníctva áno).
 
Otázka č. 7 – Vyhotovenie  faktúry platiteľom
Platiteľ podľa preberacieho protokolu poskytol českej firme  10.02.2020 murárske  práce na stavbe v ČR. Je povinný vyhotoviť tomuto odberateľovi faktúru? Ak áno, v akej lehote?
Odpoveď
Platiteľ je povinný predmetnej zdaniteľnej osobe  vyhotoviť faktúru do 15 dní odo dňa poskytnutia stavebných prác, t.j. do 25.02.2020 (murárske práce sú služby, pri ktorých sa určí miesto dodania podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH).
 
Otázka č. 8  – Vyhotovenie  faktúry platiteľom
Platiteľ poskytol reklamné služby  českej firme s IČ DPH dňa 10.03.2020. V akej lehote je platiteľ povinný vyhotoviť faktúru?
Odpoveď
Platiteľ je povinný pri dodaní služby, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v prospech zahraničnej osoby s IČ DPH a sídlom v inom členskom štáte vyhotoviť do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola dodaná služba, t.j. do 15.04.2020.
 
Otázka č. 9  – Vyhotovenie  faktúry platiteľom
Platiteľ na základe uzavretej zmluvy prijal  zálohu vo výške 2000 eur dňa 20.01.2020 od   firmy so sídlom a prideleným IČ DPH v Maďarsku na daňovo poradenské služby, ktoré poskytol  dňa 10.02.2020  v celkovej cene 3 500 eur.  V akej lehote je platiteľ povinný vyhotoviť faktúru?
Odpoveď
Platiteľ je povinný na prijatú zálohu vyhotoviť faktúru do 15.02.2020 a na dodanú službu je povinný vyhotoviť faktúru do 15.03.2020. Na faktúre okrem iných povinných náležitostí je povinný uviesť text: „prenesenie daňovej povinnosti“.   
    
Otázka č. 10  – Vyhotovenie  faktúry platiteľom
Platiteľ na základe uzavretej zmluvy a preberacieho protokolu  dňa 10.05.2020 dodal tovar vrátane jeho montáže nemeckej firme v jej výrobnej hale v Nemecku. V akej lehote je platiteľ povinný vyhotoviť faktúru?
Odpoveď
Platiteľ je povinný vyhotoviť pre odberateľa v tomto prípade faktúru do 15 dní odo dňa dodávky, t.j. do 25.05.2020. Na faktúre okrem iných povinných náležitostí je povinný uviesť text: „prenesenie daňovej povinnosti“.
 
Otázka č. 11  – Vyhotovenie  faktúry platiteľom
Platiteľ – prepravca vykonal 20.04.2020 pre zahraničnú osobu  s IČ DPH a sídlom v inom členskom štáte prepravu tovaru z Českej republiky do Švajčiarska, t.j. realizoval prepravu  tovaru vyvezeného do tretieho štátu. Je platiteľ povinný v takomto prípade vyhotoviť faktúru pre zahraničného odberateľa?
Odpoveď
Platiteľ poskytuje službu s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v inom členskom štáte, pri ktorej však odberateľ nebude platiť daň („samozdaňovať sa“), pretože ide o prepravu tovaru spojenú s vývozom tovaru, ktorá je oslobodená od dane vo všetkých členských štátoch. Platiteľ je povinný vyhotoviť pre zahraničnú osobu  faktúru do 15.05.2020, na ktorej nebude uvádzať  text „prenesenie daňovej povinnosti“ a ktorú neuvedie do súhrnného výkazu.

Otázka č. 12  – Vyhotovenie  faktúry platiteľom
Platiteľ na základe uzavretej zmluvy so  zahraničnou poisťovňou s IČ DPH a sídlom v inom členskom štáte uzatvára v jej mene a na jej účet zmluvy o poistení s klientmi zo Slovenska. Po skončení kalendárneho mesiaca na základe  potvrdenia poisťovne má nárok na vyúčtovanie si odmeny za sprostredkovanie  klientov. Je platiteľ povinný v takomto prípade vyhotoviť faktúru pre zahraničnú poisťovňu?
Odpoveď
Platiteľ poskytuje službu s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v inom členskom štáte. Vzhľadom k tomu, že ide o dodanie služby sprostredkovania poistenia (§ 37 ods. 1 zákona o DPH), pri ktorej nie je povinnosť vyhotoviť faktúru podľa  § 72 ods. 6 zákona o DPH, platiteľ faktúru pre zahraničnú poisťovňu nevyhotovuje; (účtovný doklad z pohľadu účtovníctva áno).

Otázka č. 13  – Vyhotovenie  faktúry platiteľom
Platiteľ na základe uzavretej zmluvy a prijatej zálohy vo výške 10 000 eur dňa 25.03.2020 od  firmy so sídlom  na Ukrajine  poskytol dňa 01.05.2020 stavebné práce na nehnuteľnosti  na Ukrajine  v celkovej sume 25 000 eur.  Je povinný vyhotoviť tomuto odberateľovi faktúru? Ak áno, v akej lehote?
Odpoveď
Platiteľ je povinný pre daného odberateľa  na prijatú zálohu vyhotoviť faktúru do 09.04.2020 a na dodanú službu  je povinný vyhotoviť faktúru do 16.05.2020.
 

Otázka č. 14  – Vyhotovenie  faktúry platiteľom
Platiteľ prijal zálohu na dodávku tovaru vo výške 1000 eur dňa 06.03.2020 od  firmy so sídlom a prideleným IČ DPH  vo Fínsku. Dňa 12.03.2020 dodal predmetný tovar do Fínska tomuto odberateľovi  v celkovej sume 2 000 eur, pričom na dodávku  uplatnil oslobodenie od dane podľa § 43 zákona o DPH. V akej lehote je platiteľ povinný vyhotoviť faktúru na prijatú zálohu a na dodávku tovaru?
Odpoveď
Platiteľ je povinný na dodaný tovar vyhotoviť faktúru do 15.04.2020; (na prijatú zálohu nemá povinnosť vyhotoviť faktúru). Na faktúre okrem iných povinných náležitostí je povinný uviesť oslobodenie od dane s odkazom  na ustanovenie  zákona o DPH, alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení alebo slovnú informáciu "dodanie je oslobodené od dane".