Úvod > DPH > Vyhotovovanie faktúr > Vyhotovenie faktúry pri dodaní nového dopravného prostriedku

Vyhotovenie faktúry pri dodaní nového dopravného prostriedku

Vyhotovenie faktúry pri dodaní nového dopravného prostriedku
Každá osoba (vrátane nepodnikateľských subjektov, občanov) pri  dodaní nového dopravného prostriedku (§ 11 ods. 12 zákona o DPH) z tuzemska do iného členského štátu je povinná do 15 dní od  konca   kalendárneho mesiaca, v ktorom bol dodaný nový dopravný prostriedok vyhotoviť faktúru so stanovenými náležitosťami.

 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Vyhotovenie  faktúry  pri dodaní nového  dopravného  prostriedku
Nadácia  na základe kúpnej zmluvy predala  dňa 27.09.2020 českému občanovi  nový automobil (počet najazdených kilometrov: 1 000 km, počet dní od prvého uvedenia do prevádzky: 8 mesiacov), ktorý si kupujúci v ten deň  previezol aj do  Českej republiky. Je povinná nadácia   vyhotoviť nejaký doklad o predaji z pohľadu zákona o DPH, keďže nie je platiteľom DPH
?
Odpoveď
Za predaj predmetného automobilu je nadácia povinná  vyhotoviť faktúru do 15.10.2020. Faktúrou na účely DPH môže byť aj predmetná kúpna zmluva, ak bude obsahovať všetky povinné údaje.
Na faktúre okrem iných povinných náležitostí je nadácia  povinná  uviesť:
- počet najazdených kilometrov,
- počet dní, resp. mesiacov od prvého uvedenia nového dopravného prostriedku do prevádzky,
- oslobodenie od dane s odkazom  na § 43 ods. 2  zákona o DPH, alebo na článok 138 ods. 1 smernice Rady  2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v  platnom znení alebo slovnú informáciu "dodanie je oslobodené od dane".