Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Účtovná jednotka > Zatriedenie právneho nástupcu od 1.1.2023

Zatriedenie právneho nástupcu od 1.1.2023

Ak pri zrušení bez likvidácie účtovná jednotka, ktorá sa stane právnym nástupcom (§ 69  ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka v znp.) zanikajúcej právnickej osoby (ďalej len „nástupnícka účtovná jednotka“), nie je novovzniknutou účtovnou jednotkou, je povinná k rozhodnému dňu opätovne prehodnotiť svoje zatriedenie do veľkostných skupín a zohľadniť veľkosť majetku a priemerný prepočítaný počet zamestnancov, ktoré prevzala aj od zanikajúcej účtovnej jednotky.

 

FAQ
Otázka č. 1 – Ako sa zatriedi právny nástupca ak došlo k zlúčeniu po 1.1.2023
Obchodná spoločnosť A (veľká účtovná jednotka) sa zlúčila s obchodnou spoločnosťou B (mikro účtovná jednotka), pričom rozhodný deň  bol 1. 2. 2023.  Ako sa má zatriediť nástupnícka účtovná jednotka spoločnosť  B?
Odpoveď
Účtovná jednotka spoločnosť B ako nástupnícka spoločnosť je povinná prehodnotiť svoje zatriedenie do veľkostných skupín k rozhodnému dňu a zohľadniť  zároveň ajveľkosť majetku a priemerný prepočítaný počet zamestnancov, ktoré prevzala od zanikajúcej účtovnej jednotky.