Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Účtovná jednotka > Účtovná jednotka, kto je účtovnou jednotkou

Účtovná jednotka, kto je účtovnou jednotkou

Podľa § 1 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov účtovnými jednotkami sú od 1.1.2022 :
  • právnické osoby,  ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky,
  • zahraničné právnické  osoby,  ak na území Slovenskej republiky podnikajú alebo vykonávajú inú činnosť podľa osobitných predpisov,
  • zahraničné  fyzické osoby a slovenské fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa osobitného predpisu okrem zahraničných fyzických osôb a slovenských fyzických osôb, ktoré vedú daňovú evidenciu podľa osobitného predpisu, pričom slovenskou fyzickou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • obchodné spoločnosti a družstvá odo dňa obnovenia zápisu obchodnej spoločnosti a družstva v obchodnom registri z dôvodu nariadenia dodatočnej likvidácie do dňa výmazu obchodnej spoločnosti a družstva z obchodného registra z dôvodu skončenia dodatočnej likvidácie
Účtovné jednotky majú povinnosť
  • viesť účtovníctvo (účtovníctvo vedené počas účtovného obdobia),
  • zostavovať účtovnú závierku, ktorú ukladajú do registra účtovných závierok.


Účtovná jednotka účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo v sústave jednoduchého účtovníctva. V sústave jednoduchého účtovníctva môžu účtovať účtovné jednotky uvedené v § 9 ods. 2 písm. a) až písm. d) zákona o účtovníctve  ak osobitné predpisy neustanovujú inak.  Ostatné účtovné jednotky sú povinné účtovať v sústave podvojného účtovníctva.  Rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva, zostavenie účtovnej závierky sú upravené pre jednotlivé typy účtovných jednotiek opatrením MF SR, ktoré vyhlasuje ministerstvo oznámením o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a účtovná jednotka je povinná ho dodržiavať.

FAQ
Otázka č. 1 – Organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby
Obchodná spoločnosť s r. o.  so sídlom v Českej republike zriadila na území Slovenskej republiky organizačnú zložku, ktorá bola zapísaná v obchodnom registri dňa 15.5.2022. Je táto organizačná zložka účtovnou jednotkou v roku 2022 a 2023?
Odpoveď
Áno, organizačná zložka zahraničnej osoby, ktorá podniká na území SR je účtovnou jednotkou, ktorá má povinnosť viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku v súlade s požiadavkami zákona o účtovníctve.
Právo podnikať vzniká zápisom organizačnej zložky do obchodného registra. Zahraničné osoby, ktoré majú právo podnikať na našom území, sa považujú za podnikateľov podľa Obchodného zákonníka. Organizačná zložka zahraničnej osoby zapísaná v obchodnom registri, aj keď nemá právnu subjektivitu, je účtovnou jednotkou s povinnosťou vedenia podvojného účtovníctva (§ 35 a nasl. Obchodného zákonníka).Účtovnú závierku  ukladá  do registra účtovných závierok, ktorá je uložená v neverejnej časti registra.
 
Otázka č. 2 – Fyzické osoby, ktoré nie sú účtovnými jednotkami 
Vzťahuje sa zákon o účtovníctve aj na fyzické osoby, ktoré nie sú účtovnými jednotkami a za akých podmienok?
Odpoveď
Áno, zákon o účtovníctve sa od 1.1.2022 vzťahuje aj na fyzické osoby, ktoré nie sú účtovnými jednotkami,
a) ktoré majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak im vzniknú povinnosti v súvislosti s uchovávaním účtovnej dokumentácie účtovnej jednotky, ktorá zanikla bez právneho nástupcu alebo končí podnikanie alebo inú zárobkovú činnosť, alebo
b) ktorým vznikla povinnosť uloženia dokumentov podľa § 23a ods. 10 zákona o účtovníctve, t.j po výmaze obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra je povinný uložiť dokumenty do registra účtovných závierok  posledný štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu zapísaný v obchodnom registri pred výmazom obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra, ktorý bol oprávnený konať za obchodnú spoločnosť alebo družstvo v rozsahu zapísanom v obchodnom registri pred výmazom obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra
 
 
Otázka č. 3 – Fyzické osoby - autodopravcovia  
Je povinný v sústave podvojného účtovníctva účtovať fyzická osoba - autodopravca, keď už nie je zapísaný v obchodnom registri?  
Odpoveď
Nie, takúto povinnosť už fyzická osoba-autodopravca nemá, ak došlo k výmazu fyzickej osoby z obchodného registra v súlade s osobitnými predpismi. K zmene účtovnej sústavy môže dôjsť len k prvému dňu účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, v ktorom účtovná jednotka zistila skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zmenu účtovnej sústavy. Postup prechodu medzi účtovnými sústavami je ustanovený  Opatrením  Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 2003 č. 21378/2003-92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov a účtovné jednotky, ktoré vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2002 č. 23586/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov  v znení neskorších predpisov (dokument je k dispozícii na portáli MF SR v časti: Dane, clá a účtovníctvo →Účtovníctvo a audit→ÚčtovníctvoLegislatíva SR→Opatrenia v oblasti účtovníctvaÚčtovníctvo pre podnikateľov→Prechod medzi sústavami účtovníctva)
 
Otázka č. 4 – Stála prevádzkareň 
Obchodná spoločnosť s.r.o. so sídlom v Českej republike zriadila na území Slovenskej republiky stálu prevádzkareň. Je táto stála prevádzkareň  účtovnou jednotkou, ak sa rozhodne   viesť na  území SR účtovníctvo podľa osobitných predpisov?
 
Odpoveď
NIE, stála prevádzkareň zahraničnej osoby,  nie je účtovnou jednotkou. Stála prevádzkareň aj keď sa rozhodne viesť na účely zistenia základu dane z príjmov, nemá povinnosť viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku v súlade s požiadavkami zákona o účtovníctve.