Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Účtovná jednotka > Účtovná jednotka, kto je účtovnou jednotkou

Účtovná jednotka, kto je účtovnou jednotkou

Podľa § 1 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov účtovnými jednotkami sú:
  • právnické osoby, ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky,
  • zahraničné osoby, ak na území Slovenskej republiky podnikajú alebo vykonávajú inú činnosť podľa osobitných predpisov,
  • fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s výnimkou fyzických osôb, ktoré vedú daňovú evidenciu podľa osobitného predpisu - § 6 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  • od 1.10.2020 je účtovnou jednotkou aj obchodná  spoločnosť a družstvo odo dňa obnovenia zápisu obchodnej spoločnosti a družstva v obchodnom registri z dôvodu nariadenia dodatočnej likvidácie do dňa výmazu obchodnej spoločnosti a družstva z obchodného registra z dôvodu skončenia dodatočnej likvidácie
Účtovné jednotky majú povinnosť
  • viesť účtovníctvo (účtovníctvo vedené počas účtovného obdobia),
  • zostavovať účtovnú závierku, ktorú ukladajú do registra účtovných závierok.


Účtovná jednotka účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo v sústave jednoduchého účtovníctva. V sústave jednoduchého účtovníctva môžu účtovať účtovné jednotky uvedené v § 9 ods. 2 písm. a) až písm. d) zákona o účtovníctve. Ostatné účtovné jednotky sú povinné účtovať v sústave podvojného účtovníctva.  Rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva, zostavenie účtovnej závierky sú upravené pre jednotlivé typy účtovných jednotiek opatrením MF SR, ktoré vyhlasuje ministerstvo oznámením o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a účtovná jednotka je povinná ho dodržiavať.

FAQ
Otázka č. 1 – Organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby
Obchodná spoločnosť s.r.o. so sídlom v Českej republike zriadila na území Slovenskej republiky organizačnú zložku, ktorá bola zapísaná v obchodnom registri dňa 15.5.2015. Je táto organizačná zložka účtovnou jednotkou?
Odpoveď
Áno, organizačná zložka zahraničnej osoby, ktorá podniká na území SR je účtovnou jednotkou, ktorá má povinnosť viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku v súlade s požiadavkami zákona o účtovníctve.
Právo podnikať vzniká zápisom organizačnej zložky do obchodného registra. Zahraničné osoby, ktoré majú právo podnikať na našom území, sa považujú za podnikateľov podľa Obchodného zákonníka. Organizačná zložka zahraničnej osoby zapísaná v obchodnom registri, aj keď nemá právnu subjektivitu, je účtovnou jednotkou s povinnosťou vedenia podvojného účtovníctva (§ 35 a nasl. Obchodného zákonníka).Účtovnú závierku  ukladá  do registra účtovných závierok, ktorá je uložená v neverejnej časti registra.
 
Otázka č. 2 – Fyzická osoba zapísaná v Obchodnom registri
Pán Peter Š. začal podnikať ako autodopravca s nákladným vozidlom, zapísaný je v Obchodnom registri od apríla 2015. Je táto fyzická osoba, podnikateľ, účtovnou jednotkou?
Odpoveď
Podľa zákona č. 56/2012 o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, prepravcovia definovaní v § 5 ods. 1 tohto zákona sú povinní zapísať sa do obchodného registra. Zápisom do obchodného registra vzniká podnikateľovi Petrovi Š. povinnosť účtovať v sústave podvojného účtovníctva (§ 36 Obchodného zákonníka) a  zostavovať účtovnú závierku.
Fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri, je účtovnou jednotkou.