Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Účtovná jednotka > Zatriedenie organizačnej zložky do veľkostnej skupiny

Zatriedenie organizačnej zložky do veľkostnej skupiny

 

S účinnosťou od 1.1.2015 sú účtovné jednotky uvedené v § 2 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov povinné zatriediť sa do veľkostných skupín takto:
a) mikro účtovná jednotka,
b) malá účtovná jednotka alebo,
c) veľká účtovná jednotka.

Triedenie do veľkostných skupín pre účely zákona o účtovníctve sa vzťahuje na obchodnú spoločnosť, družstvo, fyzickú osobu podľa § 1 ods. 1 písm. a) tretieho bodu účtujúcu v sústave podvojného účtovníctva, fyzickú osobu podľa osobitného predpisu (§ 27 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov) a pozemkové spoločenstvo.

 

FAQ
Otázka č. 1 – Zatriedenie organizačnej zložky a zostavenie účtovnej závierky
Obchodná spoločnosť s.r.o. so sídlom mimo územia SR, má zriadenú na území SR organizačnú zložku, ktorá podniká od roku 2011. Vzťahuje sa aj na túto účtovnú jednotku  povinnosť k 1.1.2015 sa zatriediť do veľkostnej skupiny podľa určených veľkostných kritérií v zákone o účtovníctve a podľa zatriedenie zostaviť účtovnú závierku?
Odpoveď
Organizačná zložka je malou účtovnou jednotkou a zostavuje účtovnú závierku podľa Opatrenia MF SR č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky v znení opatrenia MF SR č. MF/19927/2015-74. Podľa § 1 ods. 1 citovaného opatrenia, toto opatrenie sa vzťahuje aj na účtovnú jednotku podľa § 1 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona o účtovníctve (zahraničné osoby, ak na území Slovenskej republiky podnikajú alebo vykonávajú inú činnosť podľa osobitných predpisov). Organizačná zložka zostaví za účtovné obdobie kalendárneho roka 2015 a nasledujúce účtovné obdobia účtovnú závierku ako malá účtovná jednotka.