Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Účtovná jednotka > Triedenie účtovných jednotiek od 1.1.2015

Triedenie účtovných jednotiek od 1.1.2015

Od 1.1.2015 vstúpil do platnosti zákon č. 333/2014 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon o účtovníctve. Najväčšou zmenou novely je triedenie účtovných jednotiek do veľkostných skupín.  Od 1.1.2015 účtovné jednotky sa musia zatriediť ako
 • mikro účtovná jednotka,
 • malá účtovná jednotka,
 • veľká účtovná jednotka.
   
  Triedenie sa týka týchto účtovných jednotiek:
 • obchodná spoločnosť (s.r.o., akciová spoločnosť, v.o.s. a komanditná spoločnosť),
 • družstvo,
 • fyzická osoba – podnikateľ účtujúca v podvojnom účtovníctve (ide o fyzické osoby - podnikateľov, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie  a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa zákona o dani z príjmov, ktoré dobrovoľne účtujú v sústave podvojného účtovníctva),
 • fyzická osoba podľa osobitného predpisu, ktorým je Obchodný zákonník - § 27 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka účtujúca v podvojnom účtovníctve:
         – ide o fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré sú
          podnikateľmi podľa Obchodného zákonníka a ktoré sa do obchodného registra zapisujú
          na vlastnú žiadosť, alebo ak tak ustanovuje osobitný predpis, ktorým je zákon č. 56/2012
          Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov. Dopravcovia ako podnikajúce fyzické
          osoby (SZČO) sú povinní od 1.3.2012 zapísať sa do obchodného registra.
 • pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou (z. č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách).
   
  Veľkostné kritériá  
       Do veľkostnej skupiny mikro účtovnej jednotky sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:
       a) celková suma majetku nepresiahla 350 000 eur,
       b) čistý obrat nepresiahol 700 000 eur,
       c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol desať.
   
       Do veľkostnej skupiny malej účtovnej jednotky sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:
       a) celková suma majetku presiahla sumu 350 000 eur, ale nepresiahla sumu 4 000 000 eur,
       b) čistý obrat presiahol sumu 700 000 eur, ale nepresiahol sumu 8 000 000 eur,
       c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 10 a
           nepresiahol 50.
   
       Do veľkostnej skupiny veľkej účtovnej jednotky sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:
       a) celková suma majetku presiahla 4 000 000 eur,
       b) čistý obrat presiahol 8 000 000 eur,
       c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 50.
S účinnosťou od 1.1.2015 sa pri posudzovaní veľkostných kritérií rozumie celkovou sumou majetku suma zistená zo súvahy v ocenení upravenom o oprávky a opravné položky. t. j. netto hodnota majetku.   
 
Do čistého obratu sa zahŕňajú výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav. Do čistého obratu sa zahŕňajú aj iné výnosy po odpočítaní zliav tej účtovnej jednotky, ktorej predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb (definícia obratu je rovnaká ako v roku 2014).
 
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015 (§ 39k ods. 1 a 2)
 • existujúca účtovná jednotka, ktorá v roku 2014 nebola mikro účtovnou jednotkou (nemohla sa ňou stať), sa musí od 1.1.2015 zatriediť podľa veľkostných kritérií, pričom posudzuje splnenie podmienok k 31. decembru 2014 a musí testovať aj rok predchádzajúci, teda rok 2013;
 • účtovná jednotka, ktorá má účtovné obdobie hospodársky rok a hospodársky rok začína počas roka 2015, posudzuje splnenie podmienok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v priebehu roka 2015.
   
  FAQ
Otázka č. 1 – Zatriedenie existujúcej účtovnej jednotky od 1.1.2015    
V roku 2014 sa účtovná jednotka nemohla zatriediť ako mikro účtovná jednotka. Do ktorej veľkostnej skupiny sa zatriedi táto účtovná jednotka v roku 2015?  
Odpoveď
Ak sa účtovná jednotka v roku 2014 nemohla zatriediť ako mikro účtovná jednotka, od 1.1.2015 sa musí zatriediť na základe uvedených veľkostných kritérií ako mikro účtovná jednotka, malá účtovná jednotka alebo ako veľká účtovná jednotka. Splnenie kritérií bude osobitne testovať za rok 2014 a osobitne za rok 2013.
Účtovná jednotka, ktorá spĺňa podmienky pre mikro účtovnú jednotku, môže sa zaradiť a postupovať ako malá účtovná jednotka.
 
Otázka č. 2 – Novovzniknutá účtovná jednotka a jej zatriedenie v roku 2015    
Účtovná jednotka vznikla v roku 2015. Do ktorej veľkostnej skupiny sa zaradí?
Odpoveď
Účtovná jednotka, ktorá vznikne po 1.1.2015 (novovzniknutá účtovná jednotka), sa na základe vlastného rozhodnutia zatriedi buď ako mikro účtovná jednotka, malá účtovná jednotka, alebo ako veľká účtovná jednotka. V tejto veľkostnej skupine potom ostáva aj v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období, t.j. ak sa účtovná jednotka v roku 2015 zatriedi ako malá účtovná jednotka, bude pokračovať ako malá účtovná jednotka aj v roku 2016.
 
Otázka č. 3 – Účtovné jednotky, na ktoré sa triedenie nevzťahuje  
Týka sa triedenie všetkých účtovných  jednotiek?
Odpoveď
Triedenie účtovných jednotiek podľa veľkostných skupín sa nevzťahuje na účtovné jednotky uvedené v § 17a a 17b zákona o účtovníctve, t. j.   na banky, správcovské spoločnosti, poisťovne okrem zdravotnej poisťovne, zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov,  teda na  tie účtovné jednotky, ktoré zostavujú individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov (IFRS/EÚ) a na subjekty verejného záujmu, ktoré sú definované  citovanou novelou zákona o účtovníctve. 
Triedenie sa netýka aj tých účtovných jednotiek, ktoré nie sú obchodnými spoločnosťami, pozemkovými spoločnosťami, družstvami a fyzickými osobami podľa § 1 ods. 1 písm. a) tretieho bodu zákona o účtovníctve účtujúcimi v sústave podvojného účtovníctva. Napr. netýka sa FO - podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva, neziskových organizácií, rozpočtových a príspevkových organizácií, obcí atď.