Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Účtovná jednotka > Mikro účtovná jednotka v roku 2022 a 2023

Mikro účtovná jednotka v roku 2022 a 2023

Zákon o účtovníctve zaviedol od 1.1.2014 kategorizáciu podnikateľských účtovných jednotiek podľa veľkosti.
Mikro účtovnou jednotkou je obchodná spoločnosť alebo družstvo, alebo fyzická osoba účtujúca v sústave podvojného účtovníctva, alebo pozemkové spoločenstvo, sa považuje za mikro účtovnú jednotku, ak sa tak rozhodne a ak spĺňa podmienky stanovené zákonom o účtovníctve o neprekročení dvoch z troch určených podmienok:
  • sumy majetku netto (350 000 eur),
  • sumy čistého obratu (700 000 eur) a
  • priemerného počtu pracovníkov (10).
Mikro účtovné jednotky účtujú  podľa postupov účtovania ustanovených Opatrením MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov, pričom majú niekoľko  výnimiek z týchto postupov účtovania oproti malým a veľkým účtovným jednotkám. Napríklad mikro účtovné jednotka nemajú povinnosť oceňovať majetok reálnou hodnotou - § 25 ods. 7 zákona o účtovníctve, oceňovať cenné papiere a podiely metódou vlastného imania - § 14 ods. 19 postupov účtovania, nemá povinnosť účtovania o odloženej dani - § 10 postupov účtovania, nemusí v účtovníctve časovo rozlišovať nevýznamné a stále sa opakujúce účtovné prípady medzi dvomi účtovnými obdobiami - § 56 ods. 14 postupov účtovania. 
Mikro účtovnou jednotkou nemôže byť účtovná jednotka, ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa IFRS.
 
FAQ
 
Otázka č. 1  – Testovanie podmienok pre účtovanie ako mikro účtovná jednotka k 1.1.2023
Účtovná jednotka s.r.o. s účtovným obdobím kalendárny rok, ktorá vznikla 10.2.2022 chce postupovať od 1.1.2023 pri účtovaní a vykazovaní ako mikro účtovná jednotka. Za ktoré účtovné obdobia bude testovať splnenie podmienok ustanovených zákonom o účtovníctve?
Odpoveď
Účtovná jednotka, ktorá vznikla v roku 2022 a dobrovoľne sa zatriedila ako malá účtovná jednotka, je povinná aj v roku 2023 účtovať ako malá účtovná jednotka, k 1.1.2023 sa nemôže zatriediť ako mikro účtovná jednotka, aj keď v roku 2022 neprekročila podmienky ani v jednej položke. K zatriedeniu ako mikro účtovnej jednotky môže dôjsť až k 1.1.2024, keď v roku 2022 a 2023 neprekročí dve podmienky z troch.
 
Otázka č. 2 – Testovanie podmienok pre mikro účtovnú jednotku, účtovná jednotka vznikla v roku 2022
S.r.o. bola zapísaná do obchodného registra 8.1.2022. Môže v prvom účtovnom období rozhodnúť, že sa považuje za mikro účtovnú jednotku? Má povinnosť oznámiť túto skutočnosť daňovému úradu?
Odpoveď
Účtovná jednotka sa môže v účtovnom období, v ktorom vznikla dobrovoľne rozhodnúť, že bude postupovať ako mikro účtovná jednotka. S.r.o. nemá povinnosť oznámiť túto skutočnosť daňovému úradu.