Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Účtovná jednotka > Zatriedenie účtovných jednotiek do veľkostných skupín - štátny podnik

Zatriedenie účtovných jednotiek do veľkostných skupín - štátny podnik

 

S účinnosťou od 1.1.2015 sú účtovné jednotky uvedené v § 2 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov povinné zatriediť sa do veľkostných skupín takto:
a) mikro účtovná jednotka,
b) malá účtovná jednotka alebo,
c) veľká účtovná jednotka.

Triedenie do veľkostných skupín pre účely zákona o účtovníctve sa vzťahuje na obchodnú spoločnosť, družstvo, fyzickú osobu podľa § 1 ods. 1 písm. a) tretieho bodu účtujúcu v sústave podvojného účtovníctva, fyzickú osobu podľa osobitného predpisu (§ 27 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov) a pozemkové spoločenstvo.

 

FAQ
Otázka č. 1 –  Zatriedenie štátneho podniku a zostavenie účtovnej závierky k 31.12.2015 za účtovné obdobie kalendárneho roka 2015, a nasledujúce
Triedenie účtovných jednotiek do veľkostných skupín k 1.1.2015 sa vzťahuje aj na štátny podnik?
Odpoveď
Pri zostavovaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré začína 1. januára 2015, ak má účtovná jednotka účtovné obdobie kalendárny rok, postupuje účtovná jednotka – štátny podnik – podľa Opatrenia MF SR č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu v znení opatrenia MF SR č. MF/19926/2015-74. Štátny podnik postupuje pri zostavovaní účtovnej závierky podľa tohto opatrenia v zmysle § 1 ods. 1. Štátny podnik aj v nasledujúcich účtovných obdobiach postupuje ako veľká účtovná jednotka (nezatrieďuje sa podľa veľkostných kritérií do veľkostných skupín k prvému dňu účtovného obdobia; do veľkostných skupín sa zatrieďujú tie účtovné jednotky, ktoré sú vymenované v § 2 ods. 5 zákona o účtovníctve).