Zmena zatriedenia

Účtovná jednotka je povinná zmeniť zatriedenie do inej veľkostnej skupiny od nasledujúceho účtovného obdobia po tých dvoch bezprostredne po sebe idúcich účtovných obdobiach, v ktorých presiahne alebo prestane spĺňať podmienky podľa predchádzajúceho zatriedenia. Pri posudzovaní podmienok  sa pri zmene účtovného obdobia neposudzujú tieto podmienky za vzniknuté  kratšie účtovné obdobie.

Podmienky pre zatriedenie:

Do veľkostnej skupiny mikro účtovnej jednotky sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

  1. celková suma majetku nepresiahla 350 000 eur,
  2. čistý obrat nepresiahol 700 000 eur,
  3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol desať.

Do veľkostnej skupiny malej účtovnej jednotky sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

  1. celková suma majetku presiahla sumu 350 000 eur, ale nepresiahla sumu 4 000 000 eur,
  2. čistý obrat presiahol sumu 700 000 eur, ale nepresiahol sumu 8 000 000 eur,
  3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 10 a nepresiahol 50.

Do veľkostnej skupiny veľkej účtovnej jednotky sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

  1. celková suma majetku presiahla 4 000 000 eur,
  2. čistý obrat presiahol 8 000 000 eur,
  3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 50.

 

 

FAQ
Otázka č. 1 – Zmena zatriedenia mikro účtovnej jednotky
Obchodná spoločnosť A bola  zatriedená v roku 2021 a 2022 ako mikro účtovná jednotka. V roku 2021 dosiahla čistý obrat 500 000 eur a v roku 2022 dosiahla čistý obrat 800 000 eur. Musí zmeniť svoje zatriedenie? 
Odpoveď
NIE, v roku 2023 účtovná jednotka spoločnosť A nie je povinná zmeniť zatriedenie ako mikro účtovná jednotka, z dôvodu, že neprekročila . Zároveň má však možnosť sa rozhodnúť, že bude účtovať ako malá účtovná jednotka, táto možnosť  vyplýva účtovnej jednotke  z § 2 ods. 12 zákona o účtovníctve.