Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Účtovná jednotka > Triedenie účtovných jednotiek od 1.1.2016

Triedenie účtovných jednotiek od 1.1.2016

Zatriedenie účtovnej jednotky, ktorá bola v roku 2014 a 2015 mikro účtovná jednotka 

Podľa § 39k ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka, ktorá sa v roku 2014 považovala za mikro účtovnú jednotku, považovala sa za mikro účtovnú jednotku aj od 1.1.2015, tzn. účtovná jednotka sa v dvoch po sebe idúcich účtovných obdobiach považovala za mikro účtovnú jednotku.

Táto účtovná jednotka sa k 1.1.2016 zatriedi do príslušnej veľkostnej skupiny nasledovne:
- ak spĺňa podmienky za rok 2014 a 2015 pre mikro účtovnú jednotku, naďalej zostáva mikro účtovnou jednotkou alebo v nadväznosti na § 2 ods. 12 zákona o účtovníctve od 1.1.2016 môže postupovať ako malá účtovná jednotka;
- ak nespĺňa podmienky za rok 2014 a 2015 pre mikro účtovnú jednotku, je povinná od 1.1.2016 zatriediť sa ako malá účtovná jednotka alebo veľká účtovná jednotka, a to podľa splnenia veľkostných podmienok v zmysle s § 2 ods. 7 a 8 zákona o účtovníctve.

Zatriedenie účtovnej jednotky, ktorá bola v roku 2014 a 2015 malá alebo veľká účtovná jednotka

Podľa § 39k ods. 4 zákona o účtovníctve účtovná jednotka, ktorá sa podľa ustanovení platných do 31.12.2014 rozhodla, že sa nebude považovať za mikro účtovnú jednotku (aj keď spĺňala podmienky pre mikro účtovnú jednotku), sa od 1.1.2015 musela zatriediť ako malá účtovná jednotka. Po týchto dvoch po sebe idúcich účtovných obdobiach posudzuje splnenie veľkostných podmienok podľa § 2 ods. 6 až 8 zákona o účtovníctve a k 1.1.2016 sa zatriedi do príslušnej veľkostnej skupiny nasledovne:

- ak spĺňa podmienky za rok 2014 a 2015 pre mikro účtovnú jednotku, môže sa zatriediť od 1.1.2016 ako mikro účtovná jednotka, ak sa nerozhodne v zmysle § 2 ods. 12 zákona o účtovníctve naďalej považovať za malú účtovnú jednotku;
- ak nespĺňa podmienky za rok 2014 a 2015 pre mikro účtovnú jednotku, zostáva od 1.1.2016 malou účtovnou jednotkou, alebo ak spĺňa podmienky pre veľkú účtovnú jednotku podľa § 2 ods. 8 zákona o účtovníctve, je povinná zatriediť sa ako veľká účtovná jednotka.

Obdobne sa postupuje pri zmene zatriedenia do inej veľkostnej skupiny v priebehu roka 2016 v prípade, ak má účtovná jednotka účtovné obdobie hospodársky rok.

FAQ

Otázka č. 1 – Zatriedenie účtovnej jednotky,, ktorá sa v roku 2014 a 2015 považovala za mikro účtovnú jednotku    
Účtovná jednotka, ktorá má účtovné obdobie kalendárny rok, k 1.1.2014 splnila podmienky pre mikro účtovnú jednotku a rozhodla sa postupovať v účtovnom období roku 2014 ako mikro účtovná jednotka. V roku 2015 sa považovala tiež za mikro účtovnú jednotku. Môže sa v roku 2016 zatriediť ako malá účtovná jednotka, aj keď spĺňa podmienky pre mikro účtovnú jednotku?
Odpoveď
Účtovná jednotka, ktorá splnila podmienky pre mikro účtovnú jednotku k 1.1.2014 a rozhodla v roku 2014 postupovať ako mikro účtovná jednotka, považovala sa od 1.1.2015 v zmysle § 39k ods. 3 zákona o účtovníctve za mikro účtovnú jednotku. K 1.1.2016 (po dvoch bezprostredne nasledujúcich účtovných obdobiach 2014 a 2015) sa môže v zmysle § 2 ods. 12 zákona o účtovníctve rozhodnúť, že sa bude považovať za malú účtovnú jednotku, aj keď spĺňa podmienky pre mikro účtovnú jednotku. V tejto veľkostnej skupine zostáva aj v nasledujúcom účtovnom období.

Otázka č. 2 – Zatriedenie účtovnej jednotky, ktorá sa dobrovoľne považovala za malú účtovnú jednotku    
Účtovná jednotka, ktorá má účtovné obdobie kalendárny rok, k 1.1.2014 splnila podmienky pre mikro účtovnú jednotku a rozhodla sa nepovažovať za mikro účtovnú jednotku. V roku 2015 postupovala ako malá účtovná jednotka. Môže sa v roku 2016 zatriediť ako mikro účtovná jednotka, ak spĺňa podmienky pre mikro účtovnú jednotku?
Odpoveď
Účtovná jednotka, ktorá splnila podmienky pre mikro účtovnú jednotku a rozhodla sa k 1.1.2014 nepovažovať za mikro účtovnú jednotku, od 1.1.2015 v zmysle § 39k ods. 4 zákona o účtovníctve sa musela považovať za malú účtovnú jednotku. Ak k 1.1.2016 spĺňa veľkostné podmienky pre mikro účtovnú jednotku, môže sa zatriediť ako mikro účtovná jednotka a zostáva v tejto veľkostnej skupine aj v nasledujúcom účtovnom období. Naďalej však môže postupovať ako malá účtovná jednotka, ak sa tak podľa § 2 ods. 12 zákona o účtovníctve rozhodne.

Otázka č. 3 – Zatriedenie účtovnej jednotky, ktorá vznikla v roku 2016  
Ako sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá vznikla v roku 2016?
Odpoveď
Podľa § 2 ods. 11 zákona o účtovníctve novovzniknutá účtovná jednotka sa zatriedi do veľkostnej skupiny na základe vlastného rozhodnutia a zostáva v tejto veľkostnej skupine aj v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období (rok 2016 a 2017). Podľa § 2 ods. 12 zákona o účtovníctve účtovná jednotka, ktorá spĺňa podmienky pre mikro účtovnú jednotku, môže postupovať ako malá účtovná jednotka.