Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Účtovná jednotka > Zatriedenie účtovných jednotiek v roku 2024

Zatriedenie účtovných jednotiek v roku 2024

Zákonom č. 105/2024 Z. z. sa transponovala do zákona o účtovníctve delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2023/2775 zo 17. októbra 2023, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o úpravy veľkostných kritérií pre mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky alebo skupiny (Ú. v. EÚ L, 2023/2775, 21.12.2023), v súlade s ktorou sa zvyšujú veľkostné podmienky, ktorými sú celková suma majetku a čistý obrat na účely uvedené nižšie.

Na zatriedenie sa do veľkostných skupín mikro, malá a veľká účtovná jednotka sa celková suma majetku a suma čistého obratu  v § 2 ods. 6, 7, 8 zákona o účtovníctve zvyšuje nasledovne:

 

Mikro účtovná jednotka

§ 2 ods. 6 písm. a) a b) zákona o účtovníctve

Malá účtovná jednotka

§ 2 ods. 7 písm. a) a b) zákona o účtovníctve

Veľká účtovná jednotka

§ 2 ods. 8 písm. a) a b) zákona
o účtovníctve

Suma majetku

 

Nepresiahla 450 000 eur

Presiahla 450 000 eur a nepresiahla 5 000 000 eur

Presiahla 5 000 000 eur

Čistý obrat

Nepresiahol 900 000 eur

Presiahol 900 000 eur a nepresiahol 10 000 000 eur

Presiahol 10 000 000 eur

 

Účtovná jednotka splnila za rok 2021 a 2022 veľkostné kritéria pre zatriedenie do veľkej účtovnej jednotky. Od 01.01.2023 sa teda preradila do príslušnej kategórie a účtovnú závierku k 31.12.2023 zostavila ako veľká účtovná jednotka. Od 01.06.2024 bola prijatá novela zákona o účtovníctve, ktorá zvyšuje limity hodnôt ukazovateľov pre zatriedenie účtovných jednotiek do veľkostných kategórií, pričom posudzovanie už so zvýšenými limitmi majú účtovné jednotky (podľa prechodného ustanovenia) vykonať k 31.12.2023.
Naša účtovná jednotka podľa nových limitov nespĺňa podmienky pre zaradenie medzi veľké účtovné jednotky k 31.12.2023.
Ak účtovná jednotka ani v roku 2024 nesplní kritéria pre zatriedenie do kategórie veľkých účtovných jednotiek, rozumieme tomu správne, že sa môže spoločnosť od 01.01.2025 znova preradiť medzi malé účtovné jednotky? V každom prípade pre rok 2024 musí spoločnosť zostať veľkou účtovnou jednotku bez ohľadu na dosiahnuté hodnoty stanovených kritérií.


Účtovná jednotka, ktorá sa v roku 01.01.2023 zatriedila ako veľká účtovná jednotka, na základe splnených veľkostných kritérií v roku 2021 a 2022 zostáva v súlade s § 2 ods. 10 zákona o účtovníctve v roku 2024 veľkou účtovnou jednotkou. Účtovná jednotka je povinná zmeniť zatriedenie do inej veľkostnej skupiny od nasledujúceho účtovného obdobia po tých dvoch bezprostredne po sebe idúcich účtovných obdobiach, v ktorých presiahne alebo prestane spĺňať podmienky podľa § 2 ods. 6 až 8 zákona o účtovníctve.
Zákonom č. 105/2024 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony došlo k zvýšeniu hodnôt celkovej sumy majetku a čistého obratu v § 2 ods. 6 až 8 zákona o účtovníctve, pričom požiadavky ustanovené v § 2 ods. 10 zákona o účtovníctve zostali nezmenené. V nadväznosti na prechodné ustanovenie § 39zc ods. 1 zákona o účtovníctve sa v predmetnom prípade uplatňujú nové veľkostné podmienky na posudzovanie veľkostných podmienok len za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, ktorým je kalendárny rok 2023 (za kalendárny rok 2022 sa posudzujú pôvodné veľkostné podmienky pred zmenou), pričom požiadavka dvoch po sebe bezprostredne predchádzajúcich účtovných období uvedená v § 2 ods. 10 zákona o účtovníctve na uplatnenie zmeny veľkostnej skupiny ostáva naďalej zachovaná.

Z uvedeného vyplýva, že účtovná jednotka zostáva v roku 2024 zatriedená ako veľká účtovná jednotka, nakoľko nespĺňa podmienku pre preradenie do inej veľkostnej skupiny podľa § 2 ods. 10 zákona o účtovníctve, keďže za kalendárny rok 2022 spĺňa pôvodné veľkostné podmienky pre zatriedenie do veľkostnej skupiny veľkej účtovnej jednotky. Nové podmienky sa v prípade tejto účtovnej jednotky môžu prejaviť až v roku 2025, kedy svoje podmienky prehodnotí, pričom ak v dvoch bezprostredne predchádzajúcich účtovných obdobiach (tzn. kalendárnom roku 2023 a 2024) prestane spĺňať nové podmienky pre zatriedenie sa do veľkostnej skupiny veľkej účtovnej jednotky v zmysle § 2 ods. 6 až 8 zákona o účtovníctve, zatriedi sa ako malá alebo mikro účtovná jednotka.

Ak, by išlo o účtovnú jednotku, ktorej vznikne možnosť, resp. povinnosť pretriediť sa k 01.01.2024, tak táto účtovná jednotka posudzuje podľa prechodného ustanovenia § 39zc ods. 1 zákona o účtovníctve pôvodné veľkostné podmienky za rok 2022 a zvýšené veľkostné podmienky za rok 2023.