Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Účtovná jednotka > Zatriedenie fyzickej osoby do veľkostnej skupiny pri prechode na podvojné účtovníctvo

Zatriedenie fyzickej osoby do veľkostnej skupiny pri prechode na podvojné účtovníctvo

Fyzická osoba účtujúca v sústave podvojného účtovníctva má povinnosť podľa § 2 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov zatriediť sa  do veľkostných skupín
- mikro účtovná jednotka,
- malá účtovná jednotka alebo
- veľká účtovná jednotka.

Pri prechode fyzickej osoby na podvojné účtovníctvo zatriedenie je k prvému dňu účtovného obdobia nasledovné:
a) ak fyzická osoba, účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, zatriedi sa ako malá účtovná jednotka (§ 2 ods. 10 zákona o účtovníctve),
b) ak fyzická osoba uplatňovala paušálne výdavky alebo viedla daňovú evidenciu – zatriedi sa podľa vlastného rozhodnutia ako mikro, malá alebo veľká účtovná jednotka (§ 2 ods. 11 zákona o účtovníctve).

FAQ
Otázka č. 1 - Prechod zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva
Účtovná jednotka, fyzická osoba, účtovala v účtovných obdobiach kalendárneho roka 2013 a 2014 v sústave jednoduchého účtovníctva. K 1.1.2015 začala viesť podvojné účtovníctvo. Do ktorej veľkostnej skupiny sa má zatriediť pre účtovné obdobie kalendárneho roka 2015 a podľa akého právneho predpisu má zostaviť účtovnú závierku?
Odpoveď
Účtovná jednotka sa zatriedi k 1.1.2015 do veľkostnej skupiny ako malá účtovná jednotka. Účtovnú závierku zostavuje podľa Opatrenia MF SR č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke v rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky v znení opatrenia MF SR č. MF/19927/2015-74.

Otázka č. 2 – Údaje vo výkazoch účtovnej závierky po prechode z jednoduché účtovníctva na podvojné účtovníctvo za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná jednotka účtovala v účtovnom období kalendárneho roka 2014 v sústave jednoduchého účtovníctva. K 1.1.2015 sa zatriedila ako malá účtovná jednotka. Ako má v účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2015 uviesť údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie?
Odpoveď
Účtovná jednotka, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva nevykazuje údaje v súvahe a vo výkaze ziskov a strát za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. To znamená, v účtovnej závierke k 31.12.2015 sa údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie z roku 2014 nevykazujú, účtovná jednotka vyplní údaje za bežné účtovné obdobie.

Otázka č. 3 – Zatriedenie fyzickej osoby k 1.1.2016
SZČO účtovala v kalendárnom roku 2014 v sústave jednoduchého účtovníctva, k 1.1.2015 prešla na účtovanie v sústave podvojného účtovníctva a zatriedila sa ako malá účtovná jednotka. Môže k 1.1.2016 zmeniť svoje zatriedenie do veľkostnej skupiny ako mikro účtovná jednotka?
Odpoveď
Účtovná jednotka musí zostať v účtovnom období kalendárneho roka 2016 ako malá účtovná jednotka. Zmeniť svoje zatriedenie do inej veľkostnej skupiny je povinná po dvoch bezprostredne predchádzajúcich účtovných obdobiach, ak splní podmienky pre inú veľkostnú skupinu. To znamená, účtovná jednotka musí byť v roku 2015 ako malá účtovná jednotka, v roku 2016 ako malá účtovná jednotka. K 1.1.2017 bude posudzovať splnenie podmienok do veľkostnej skupiny a to za účtovné obdobia 2015 a 2016 (suma majetku, čistý obrat, priemerný prepočítaný počet zamestnancov).

Otázka č. 4 – Fyzická osoba uplatňovala paušálne výdavky
SZČO uplatňovala počas svojho podnikania za jednotlivé zdaňovacie obdobia do 31.12.2015 paušálne výdavky. Od 1.1.2016 sa rozhodla byť účtovnou jednotkou s vedením podvojného účtovníctva. Vzťahuje sa na tento prípad zatriedenie účtovnej jednotky do veľkostnej skupiny?
Odpoveď
Pri prechode z paušálnych výdavkov (fyzická osoba nebola do 31.12.2015 účtovnou jednotkou) na účtovanie v sústave podvojného účtovníctva je povinná účtovná jednotka sa zatriediť do veľkostnej skupiny a to k prvému dňu účtovného obdobia, t.j. k 1.1.2016. Zatriedi sa do veľkostnej skupiny na základe vlastného rozhodnutia – ako mikro, malá alebo veľká účtovná jednotka – a zostáva v tejto veľkostnej skupine aj v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.