Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Príjmy od dane oslobodené > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > stanovisko z 12.4.2019 - rekreačný pobyt v kúpeľoch, zaplatený cez Zväz postihnutých...

stanovisko z 12.4.2019 - rekreačný pobyt v kúpeľoch, zaplatený cez Zväz postihnutých...

Popis problému -  Otázka :  
Zamestnanec sa zúčastnil rekreácie, ktorú organizoval Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR (ďalej len „zväz“). Platbu za rekreačný pobyt v Sklených Tepliciach od 11.3.2019 do 15.3.2019 zamestnanec uhradil v hotovosti priamo zväzu, ktorú vie preukázať príjmovým pokladničným dokladom. Liečebné termálne kúpele tomuto zamestnancovi vystavili potvrdenie o pobyte, v ktorom uviedli, že zamestnanec v uvádzaných dňoch absolvoval liečebný pobyt v Liečebných termálnych kúpeľoch. Pýtate sa, či možno akceptovať tieto dva doklady a priznať zamestnancovi príspevok na rekreáciu, ak organizátorom tohto rekreačného pobytu bol zväz.
Stanovisko
V súlade s § 5 ods. 7 písm. b) ZDP je od dane z príjmov oslobodená aj suma príspevku na rekreáciu, poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi podľa § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). Ustanovenie § 152a Zákonníka práce vymedzuje, ktoré preukázané výdavky zamestnanca sú na účely tohto ustanovenia oprávnenými výdavkami. Zamestnanec preukazuje zamestnávateľovi oprávnené výdavky predložením účtovných odkladov, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca.
Vo Vami uvádzanom prípade zamestnanec síce predložil dva doklady, ktorých súčasťou je označenie zamestnanca, ale z dokladov nie je zrejmé, aké služby boli zamestnancovi v ubytovacom zariadení poskytnuté, t. j. nie je zrejmé, či ide o oprávnené výdavky podľa § 152a ods. 4 písm. b) alebo písm. c) Zákonníka práce.
Ak zamestnanec uvedené nepreukáže v súlade s § 152a Zákonníka práce, potom zamestnancovi nevzniká nárok na príspevok na rekreáciu podľa uvádzaného ustanovenia.
Okrem uvedeného dávame do pozornosti aj ustanovenie § 152a ods. 1 Zákonníka práce, podľa ktorého splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na rekreáciu sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie.