Príspevok na rekreáciu počas OČR

Popis problému
Zamestnanec spolu so svojimi deťmi absolvuje liečenie počas letných prázdnin. Deťom zamestnanca liečenie preplatí zdravotná poisťovňa, zamestnanec, ktorý deti sprevádza si pobyt hradí sám. Pýtate sa, či tento
zamestnanec má nárok na uplatnenie príspevku na rekreáciu, ak toto liečenie absolvuje počas pracovného voľna na ošetrovanie člena rodiny (ďalej len „OČR“).

Stanovisko z 19.6.2019
Podľa § 5 ods. 7 písm. b) ZDP príjmom oslobodeným od dane je aj príjem poskytnutý ako suma príspevku na rekreáciu poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi podľa osobitného predpisu [§ 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“)].
Z ustanovenia § 152a Zákonníka práce upravujúceho podmienky na poskytnutie príspevku na rekreáciu priamo nevyplýva možnosť poskytnutia príspevku na rekreáciu počas trvania OČR.
V zmysle § 39 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. zákon o sociálnom postení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“) poistenec má nárok na ošetrovné, ak osobne a celodenne ošetruje choré dieťa, chorého manžela, chorú manželku, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky), ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou.
Poistencom na účely zákona č. 461/2003 Z. z. sa rozumie fyzická osoba, ktorá je nemocensky poistená, dôchodkovo poistená alebo poistená v nezamestnanosti podľa tohto zákona (§ 6 zákona č. 461/2003 Z. z.).
Sme toho názoru, že zamestnanec, ktorý je na účely zákona č. 461/2003 Z. z. poistencom, je počas trvania OČR povinný dodržiavať účel OČR (osobné a celodenné ošetrovanie chorého dieťaťa), a preto nemožno toto obdobie považovať za obdobie absolvovania rekreácie. Príspevok na rekreáciu zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi počas dovolenky, ktorá súvisí s oddychom zamestnanca. Z uvedeného vyplýva, že zamestnanec nemá nárok na príspevok na rekreáciu.