Príspevok na rekreáciu - ubytovanie alebo prenájom

Popis problému
Spoločnosť s r. o. vystavila zamestnancovi faktúru za poskytnutie izby (Izba GA1) od 20. do 26. júla 2019, pričom za dni 20. a 26. júla fakturuje zamestnancovi prenájom izby a za dni 21. až 25. júla fakturuje ubytovanie.
Spoločnosť s r. o. má v predmete činnosti uvedené aj „ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností a prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných základných služieb spojených s prenájmom“.
Zamestnanec predložil zamestnávateľovi túto faktúru na sumu 718,50 € na preplatenie príspevku na rekreáciu. Na faktúre je aj pečiatka potvrdenky o platbe za faktúru, že bola zaplatená v hotovosti celkom 718,50 €. Pýtate sa, či možno túto úhradu považovať za oprávnené výdavky podľa § 152a zákona č. 131/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), a či je zamestnanec na účely aplikácie § 5 ods. 7 písm. b) ZDP povinný doložiť aj príjmový pokladničný doklad alebo doklad z elektronickej registračnej pokladnice.

Stanovisko z 23.9.2019
V súlade s § 5 ods. 7 písm. b) ZDP je od dane z príjmov oslobodená aj suma príspevku na rekreáciu, poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi podľa § 152a Zákonníka práce. Znamená to, že ak sú splnené všetky ustanovené podmienky v § 152a Zákonníka práce, možno na poskytnutý príspevok na rekreáciu aplikovať ustanovenie § 5 ods. 7 písm. b) ZDP.
Z predloženej faktúry však nie je zrejmé:
- aké služby poskytla spoločnosť s r. o. zamestnancovi, t. j. ubytovacie služby alebo prenájom nehnuteľnosti (z faktúry možno len predpokladať, že zamestnanec bol ubytovaný v Chalupkove na Liptove, kde podľa informácií zverejnených na ich webovej stránke poskytujú chaty, chalupy na prenájom),
- za koľko osôb bola vykonaná úhrada, nakoľko z priloženej faktúry je zrejmé, že úhrada za prenájom a ubytovanie je vykonaná minimálne za tri osoby (vyplýva to z úhrady miestneho poplatku).
Pokiaľ zamestnanec vyššie uvedené nezrovnalosti vysvetlí a preukáže, že spoločnosť s r. o. mu poskytla ubytovacie služby, ktoré využíval spolu s osobami vymedzenými v § 152a Zákonníka práce, potom možno túto úhradu považovať za oprávnené výdavky v súlade s § 152a Zákonníka práce. Tým, že spoločnosť s r. o. priamo na faktúre potvrdila prijatie platby v hotovosti na fakturovanú sumu, nie je potrebné, aby zamestnanec predkladal iný doklad o úhrade, napr. pokladničný doklad alebo doklad z elektronickej registračnej pokladnice.