Príspevok na rekreáciu počas "lockdownu"

Zamestnanec absolvoval víkendový pobyt v kúpeľnom zariadení. V čase uskutočnenia takejto rekreácie bola v platnosti vyhláška ÚVZ, na základe ktorej mohli v kúpeľnom zariadení absolvovať pobyt len osoby, ktorým
kúpeľný pobyt indikoval zo zdravotných dôvodov lekár. Vzhľadom na to, že zamestnancovi nevzniká nárok na príspevok na rekreáciu, ak bola kúpeľná starostlivosť nariadená lekárom, resp. kúpeľnú starostlivosť schválila
zdravotná poisťovňa (poukaz skupiny A/B), otázkou je, ako bude postupovať zamestnávateľ v prípade, ak sa zamestnanec zúčastnil kúpeľného pobytu v čase zákazu vychádzania, pričom tento pobyt neabsolvoval na základe
lekárskeho odporučenia.

Stanovisko k problému

V súlade § 5 ods. 7 písm. b) ZDP, príjmom oslobodeným od dane je aj príjem poskytnutý ako suma príspevku na rekreáciu poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi podľa osobitného predpisu. Osobitným predpisom,
ktorý upravuje podmienky na poskytnutie príspevku na rekreáciu je ustanovenie § 152a Zákonníka práce.
Podotýkame, že je na uvážení zamestnávateľa, ktorému zamestnanec predložil doklady potrebné na poskytnutie príspevku na rekreáciu, z ktorých je zrejmé, že sa takáto rekreácia realizovala počas platných protipandemických
opatrení, resp., ak sa domnieva, že sa rekreácia uskutočnila v rozpore s vyhláškou ÚVZ, či upovedomí príslušné orgány, ktoré sú oprávnené preveriť skutočný dôvod absolvovania rekreácie v období obmedzeného pohybu v dôsledku protipandemických opatrení.

Ak zamestnanec absolvoval rekreačný pobyt v kúpeľoch počas platných protipandemických opatrení a splnil všetky podmienky ustanovené v § 152a Zákonníka práce, sme názoru, že zamestnávateľ môže poskytnúť príspevok na rekreáciu a uplatniť oslobodenie podľa § 5 ods. 7 písm. b) ZDP.