Príspevok na rekreáciu - kúpeľná starostlivosť

Popis problému
V mesiaci júl 2019 bola zamestnankyňa na kúpeľnom pobyte. Zamestnávateľ jej priznal nárok na príspevok na rekreáciu, ale vypočítal ho v pomernej časti vynaložených výdavkov zamestnanca, pripadajúcich na kúpeľný pobyt absolvovaný počas čerpania dovolenky. Zamestnávateľ postupoval podľa príkladu č. 30 zverejneného na webovom sídle FR SR. Podľa doplneného textu do príkladu č. 30 vykonaného dňa 12.09.2019, ak zamestnankyňa mala nariadený kúpeľný pobyt ošetrujúcim lekárom, nevzniká jej nárok na príspevok na rekreáciu, a to ani za obdobie, keď absolvovala kúpeľný pobyt počas čerpania dovolenky. Pýtate sa, či je nutné, aby zamestnankyňa uvedený príspevok vrátila zamestnávateľovi.

Stanovisko z 22.10.2019
V súlade s § 5 ods. 7 písm. b) ZDP je od dane z príjmov oslobodená aj suma príspevku na rekreáciu, poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi podľa § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). Znamená to, že ak sú splnené všetky ustanovené podmienky v § 152a Zákonníka práce, možno na poskytnutý príspevok na rekreáciu aplikovať ustanovenie § 5 ods. 7 písm. b) ZDP.
Ak zamestnávateľ poskytol príspevok na rekreáciu zamestnankyni, ktorá absolvovala nariadený kúpeľný pobyt ošetrujúcim lekárom, potom výdavky súvisiace s týmto pobytom nemožno považovať za oprávnené výdavky (§ 152a ods. 4 Zákonníka práce), a teda nie sú splnené všetky ustanovené podmienky v § 152a Zákonníka práce.
Podľa nášho názoru je zamestnávateľ povinný z poskytnutého príspevku dodatočne zraziť preddavok na daň v súlade s § 35 a 40 ZDP, resp. požiadať zamestnankyňu o vrátenie poskytnutého príspevku. Podotýkame, že príklady zverejnené na webovom sídle FR SR slúžia len ako pomôcka a nenahrádzajú znalosť ZDP.