Príspevok na rekreáciu - prokurátori a sudcovia

Popis problému
Zamestnankyňa - prokurátorka žiada zamestnávateľa o poskytnutie príspevku na rekreáciu. Zamestnankyňa k žiadosti o príspevok na rekreáciu priložila potvrdenie o absolvovaní pobytu v kúpeľoch a doklad o úhrade
(príjmový pokladničný doklad). Uvedený doklad vystavil Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR a obsahuje cenu pobytu, dĺžku trvania pobytu, daň za ubytovanie, kúpeľný poplatok a osobné údaje zamestnankyne.
Pýtate sa, či uvedená zamestnankyňa – prokurátorka, ktorá je v služobnom pomere podľa zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 154/2001 Z. z.“) má nárok na príspevok na rekreáciu zmysle § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). Ďalej sa pýtate, či nárok na príspevok na rekreáciu
vzniká aj sudcom, ktorí vykonávajú funkciu sudcu na základe vymenovania do funkcie prezidentom SR podľa § 6 zákona č. 385/2000 Z. z. Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 385/2000 Z. z.“).

Stanovisko 14.8.2019
Podľa § 5 ods. 7 písm. b) ZDP príjmom oslobodeným od dane je aj príjem poskytnutý ako suma príspevku na rekreáciu poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi podľa osobitného predpisu. Osobitným predpisom
je § 152a Zákonníka práce. Ustanovenie § 152a Zákonníka práce vymedzuje, ktoré preukázané výdavky zamestnanca sú na účely tohto ustanovenia oprávnenými výdavkami. Zamestnanec preukazuje zamestnávateľovi oprávnené výdavky predložením účtovných odkladov, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca.
Vo Vami uvádzanom prípade zamestnankyňa predložila dva doklady, ktorých súčasťou je jej označenie, ale z dokladov nie je zrejmé, čo sa rozumie pod cenou pobytu, t. j. či ide o oprávnené výdavky v zmysle § 152a
ods. 4 Zákonníka práce. Ak zamestnankyňa uvedené nepreukáže v súlade s § 152a Zákonníka práce, potom zamestnankyni nevzniká nárok na príspevok na rekreáciu podľa uvádzaného ustanovenia.
Nárok na príspevok na rekreáciu nie je upravený len vo vzťahu k zamestnancom v súkromnej sfére, patrí napr. aj štátnym zamestnancom, policajtom, profesionálnym vojakom a pod., čoho dôkazom sú odkazy v príslušných zákonoch na ustanovenie § 152a Zákonníka práce. Avšak nárok na príspevok na rekreáciu nebol priamo upravený vo vzťahu k sudcom a prokurátorom, t. j. zákon č. 385/2000 Z. z. ani zákon č. 154/2001 Z. z. neobsahuje odkaz na ustanovenie § 152a Zákonníka práce.
Podľa § 150 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. na osobitný vzťah sudcu sa primerane použijú ustanovenia Zákonníka práce, ak tento zákon neustanovuje inak. Podľa § 259 zákona č. 154/2001 Z. z. na právne vzťahy upravené týmto zákonom sa Zákonník práce vzťahuje len vtedy, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak.
Podotýkame, že oprávnenie posudzovať primeranosť použitia Zákonníka práce na osobitný vzťah sudcu alebo právne vzťahy prokurátora prináleží gestorom týchto zákonov. Vzhľadom na to Ministerstvo spravodlivosti v liste
č. 35493/2019/42 zo dňa 1.3.2019, ktorý bol adresovaný do rúk predsedom súdu vyjadrilo názor, že ustanovenia Zákonníka práce upravujúce nárok na príspevok na rekreáciu je nutné aplikovať aj vo vzťahu k sudcom. Podľa nášho názoru, na takto poskytnutý príspevok na rekreáciu možno aplikovať aj ustanovenie § 5 ods. 7 písm. b) ZDP. Pokiaľ ide o nárok na príspevok na rekreáciu prokurátorov, rovnako je potrebné aby sa k danej problematike vyjadril príslušný gestor zákona č. 154/2001 Z. z.