Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Príjmy od dane oslobodené > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Príspevok na športovú činnosť dieťaťa - vyplatenie obidvom rodičom

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa - vyplatenie obidvom rodičom

Popis problému
Pýtate sa, či môže zamestnávateľ poskytnúť príspevok na športovú činnosť dieťaťa obidvom rodičom na to isté dieťa, a či je povinný zamestnávateľ, pri poskytovaní takéhoto príspevku, preverovať uvedenú skutočnosť.

Stanovisko z 14.1.2020
V súlade s § 5 ods. 7 písm. b) ZDP je s účinnosťou od 1.1.2020 od dane z príjmov oslobodená aj suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa, poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi podľa § 152b zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).
V § 152b ods. 2 Zákonníka práce sú vymedzené výdavky zamestnanca, ktoré sa považujú za oprávnené výdavky. Medzi takéto oprávnené výdavky patria preukázané výdavky zamestnanca na ustanovený účel. V súlade s § 152b ods. 5 Zákonníka práce zamestnanec tieto výdavky preukáže zamestnávateľovi predložením dokladov, ktorých súčasťou musí byť meno a priezvisko dieťaťa, ktoré vykonáva športovú činnosť, a obdobie, na ktoré sa vzťahuje tento doklad. Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku posudzuje zamestnávateľ ku dňu začatia obdobia, na ktoré sa vzťahuje doklad.
Pokiaľ ide o rodičov, Zákonník práce neustanovuje poskytnutie príspevku na športovú činnosť dieťaťa len pre jedného z rodičov, preto po splnení ustanovených podmienok si môžu obidvaja rodičia uplatniť nárok na príspevok na športovú činnosť na to isté dieťa. Zamestnávateľ nemá povinnosť preveriť, či druhý z rodičov, si na to isté dieťa uplatňuje uvádzaný príspevok. Na základe jedného vystaveného dokladu o zaplatení oprávnených výdavkov si môže nárok na príspevok uplatniť len jeden z rodičov dieťaťa. Znamená to, že preukázateľne zaplatené oprávnené výdavky podľa jedného dokladu nie je možné medzi rodičov rozdeliť.