Oslobodenie dopravy zamestnancov do zamestnania v r. 2021

 Popis problému 
V súlade s § 5 ods. 7 písm. m) ZDP v znení účinnom od 01.01.2021 sa pri poskytnutí dopravy na miesto výkonu práce a späť mení prepočet nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi od zamestnávateľa a zavádza sa maximálna suma 60 €, ktorá môže byť mesačne oslobodená od dane z príjmov.

Ak nepeňažné plnenie, vypočítané z prostriedkov preukázateľne vynaložených zamestnávateľom prepočítaných na jedno miesto v motorovom vozidle podľa § 19 ods. 2 písm. s) prvého bodu ZDP presiahne sumu 60 €, do základu dane (čiastkového základu dane) zamestnanca sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu.

Otázka : 

Zamestnávateľ, ktorý zabezpečuje dopravu do zamestnania a späť pre svojich zamestnancov pracujúcich na dvoch zmenách, zabezpečuje prevoz zamestnancov autobusmi, pričom v jednom autobuse je 42 miest na sedenie. Pýtate sa, či výpočet hodnoty nepeňažného plnenia za január 2021 možno vypočítať ako podiel mesačne vynaložených prostriedkov zamestnávateľa na dopravu 20 000 € a počet miest v autobusoch 420 (420 = počet autobusov 5 x 42 miest na sedenie v autobuse x 2 zmeny). Hodnota nepeňažného plnenia na jedného zamestnanca predstavuje sumu 47,62 €, ktorá je oslobodená od dane. Do počtu miest v motorovom vozidle sa započítavajú aj miesta na státie ?

Stanovisko
V súlade s § 5 ods. 7 písm. m) ZDP, príjmom oslobodeným od dane je nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi zamestnávateľom za účelom zabezpečenia dopravy zamestnanca na miesto výkonu práce a späť podľa § 19 ods. 2 písm. s) prvého bodu ZDP v úhrnnej sume najviac 60 € mesačne; ak nepeňažné plnenie vypočítané z prostriedkov preukázateľne vynaložených zamestnávateľom prepočítaných na jedno miesto v motorovom vozidle podľa § 19 ods. 2 písm. s) prvého bodu ZDP presiahne sumu 60 €, do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu.

V súlade s § 19 ods. 2 písm. s) prvého bodu ZDP ide o dopravu zamestnanca na miesto výkonu práce a späť z dôvodu, že verejným poskytovateľom pravidelnej dopravy nie je doprava preukázateľne vykonávaná vôbec alebo v rozsahu zodpovedajúcom potrebám zamestnávateľa a zamestnávateľ na tento účel využíva motorové vozidlá zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 29.10.3, t. j. motorové vozidlá na prepravu 10 a viac osôb.

Keďže môže ísť o motorové vozidlá rôznych veľkostí, zamestnávateľ by mal vopred s dopravcom dohodnúť odhadovaný počet cestujúcich a kapacitu miest na prepravu osôb v motorovom vozidle. Kapacita motorového vozidla závisí od toho, či dopravca bude poskytovať motorové vozidlo určené len pre sediacich cestujúcich alebo aj stojacich cestujúcich. Obsaditeľnosť sediacich a stojacich cestujúcich v  motorovom vozidle možno preveriť, napr. v osvedčení o evidencii vozidla.

Podľa nášho názoru, do počtu miest motorového vozidla, ktoré prepravuje aj stojacich zamestnancov, možno  zahrnúť aj miesta na státie, t. j. je na dopravcovi, aby sa v súlade s osobitnými predpismi a bezpečnosťou premávky dohodol so zamestnávateľom, či motorové vozidlo môže byť využívané aj pre stojacich cestujúcich.

Vo Vami uvádzanom prípade je výpočet nepeňažného plnenia správny, ak počet miest v motorových vozidlách je vynásobený aj počtom dvoch zmien, a to z dôvodu, že preprava zamestnancov je zabezpečená v obidvoch zmenách.