Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Príjmy od dane oslobodené > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Nepretržité trvanie pracovného pomeru na účely daňového oslobodenia tzv. 13. platu

Nepretržité trvanie pracovného pomeru na účely daňového oslobodenia tzv. 13. platu

Popis problému
Pýtate sa, či je splnená podmienka nepretržitého trvania pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi, ak došlo k prechodu práv a povinností z pracovnoprávneho vzťahu na základe vkladu podniku fyzickej osoby do spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len „s. r. o.“).

Stanovisko z 1.10.2019
Podľa § 5 ods. 7 písm. n) ZDP, od dane z príjmov je oslobodený tzv. 13. plat, vyplatený v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma takto vyplateného tzv. 13. platu, na ktorú sa vzťahuje toto oslobodenie, je najmenej vo výške 500 eur od jedného zamestnávateľa a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov. Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len príjem prevyšujúci sumu, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie.
V zmysle § 5 ods. 7 písm. n) ZDP je podmienka nepretržitosti pracovnoprávneho vzťahu splnená, ak pracovnoprávny vzťah zamestnanca u tohto konkrétneho zamestnávateľa k 30. aprílu príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov.
Legislatívna skratka „zamestnávateľ“ je uvedená v § 2 písm. aa) ZDP, podľa ktorého je zamestnávateľom platiteľ príjmov podľa § 5 ZDP.
Ak v súvislosti s vykonávaním závislej práce na základe pracovnoprávneho vzťahu v testovanom období pracuje zamestnanec v nadväznosti na § 2 písm. aa) ZDP pre rôznych zamestnávateľov, na účely oslobodenia od dane podľa § 5 ods. 7 písm. n) ZDP nie je možné prihliadať na takýto pracovnoprávny vzťah ako na nepretržitý, a to ani v prípade, ak došlo k zmene zamestnávateľa z dôvodu prechodu práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov v súlade s osobitným predpisom.
Stanovisko bolo vypracované na základe poskytnutých informácií v spolupráci s Ministerstvom financií SR.