Príjem člena špeciálnej volebnej komisie

Otázka
V zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 185/2022 Z. z., členovi špeciálnej volebnej komisie patrí:
- odmena za členstvo v špeciálnej volebnej komisii vo výške 30 eur a
- odmena za výkon funkcie vyslaného člena špeciálnej volebnej komisie vo výške 170 eur, ak v tento deň nemá nárok na náhradu mzdy alebo náhradu platu podľa zákona č. 180/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Podľa § 8 ods. 4 citovaného zákona, vodič zabezpečujúci prepravu vyslaných členov špeciálnej volebnej komisie sa na účely odmeňovania považuje za člena špeciálnej volebnej komisie a patrí mu odmena 170 eur.

Pýtate sa, či odmena za členstvo v špeciálnej volebnej komisii, odmena za výkon funkcie vyslaného člena špeciálnej volebnej komisie a tiež odmena pre vodiča je príjmom oslobodeným od dane z príjmov podľa § 5 ods. 7 písm. j) ZDP.

Odpoveď zo dňa 25.10.2022
V súlade s § 5 ods. 1 písm. j) ZDP príjmom zo závislej činnosti je odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre referendum a asistenta sčítania.
V zmysle § 5 ods. 7 písm. j) ZDP je akákoľvek odmena za výkon funkcie podľa § 5 ods. 1 písm. j) ZDP príjmom oslobodeným od dane.

Podľa § 4 ods. 7 zákona č. 185/2022 Z. z. sa člen špeciálnej volebnej komisie ujíma svojej funkcie najskôr na prvom zasadnutí špeciálnej volebnej komisie podpísaním sľubu.

Ustanovenie § 8 zákona č. 185/2022 Z. z. upravuje rozsah odmien poskytovaných za výkon funkcie členom špeciálnej volebnej komisie a vodičovi, ktorý sa na účely odmeňovania považuje za člena špeciálnej volebnej komisie, pričom tento zákon mu priznáva rovnaké postavenie ako vyslanému členovi špeciálnej volebnej komisie a za výkon funkcie mu patrí odmena v rovnakej výške.

Podľa dôvodovej správy k citovanému zákonu, odmeny za výkon funkcie člena špeciálnej volebnej komisie, medzi ktorých sa v prípade potreby započítava aj vodič, sú, rovnako ako odmeny členov bežnej volebnej komisie podľa § 5 ods. 7 písm. j) ZDP, oslobodené od dane. Z týchto príjmov nebudú zároveň vykonávané odvody do poisťovní.

Na základe uvedeného zastávame názor, že všetky odmeny poskytované v súlade s § 8 zákona č. 185/2022 Z. z., sú odmeny za výkon funkcie, na ktoré sa aplikujú ustanovenia § 5 ods. 1 písm. j) a § 5 ods. 7 písm. j) ZDP.