Nákup cien do zamestnaneckej súťaže

Otázka

Zamestnávateľ zorganizoval súťaž pre zamestnancov za účelom zvyšovania produktivity práce a zvyšovania počtu zákazníkov súťaž. Po splnení presne stanovených podmienok súťaže vyhodnotil výhercov súťaže, ktorí boli odmenení darčekovými poukážkami. Môže zamestnávateľ nákup týchto darčekových poukážok zahrnúť do daňových výdavkov?

Odpoveď (9.6.2016)

V súlade s § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov je daňovým výdavkom výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov, pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov, v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ak tento zákon neustanovuje inak.

Hodnota ceny zakúpenej zamestnávateľom do zamestnaneckej súťaže, ktorá je zaúčtovaná v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaná v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov, ktorej vynaloženie na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov zamestnávateľ preukáže napr. vypracovanou smernicou, z ktorej budú jasné pravidlá súťaže, priebeh súťaže, ceny, ktoré môžu súťažiaci vyhrať, vyhodnotením súťaže a pod. je daňovým výdavkom zamestnávateľa. Pre uplatnenie zakúpených cien do zamestnaneckej súťaže ako daňového výdavku zamestnávateľa je skutočnosť, či u zamestnanca je poskytnutá cena v hodnote neprevyšujúcej 350 eur príjmom oslobodeným od dane, irelevantná. Rovnako je irelevantné, že v danom konkrétnom prípade je cenou zo zamestnaneckej súťaže darčeková poukážka, pretože darčeková poukážka poskytnutá ako cena zamestnancovi, ktorý sa zúčastnil súťaže organizovanej  zamestnávateľom, neslúži na prezentáciu zamestnávateľa, nespĺňa podstatu reklamného predmetu a nie je možné považovať ju za darčekovú reklamnú poukážku vymedzenú v § 21 ods. 1 písm. h) zákona o dani z príjmov.

Výdavky vynaložené na ceny do súťaže organizovanej zamestnávateľom pre svojich zamestnancov sú za predpokladu splnenia podmienok vymedzených v § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov daňovým výdavkom a zamestnávateľ ich nadväzne na ust. § 17 ods. 1 zákona o dani z príjmov zahrnie do základu dane tak, ako bolo o nich účtované v účtovníctve zamestnávateľa.