Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Daňové výdavky > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania

Zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania

Otázka

Od 01. 01. 2015 dochádza k obsahovej zmene uplatnenia daňových výdavkov u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného  účtovníctva v § 17 ods. 19 ZDP a v § 21 ods. 2 písm. m) ZDP. Akým  spôsobom  sa  budú od 01. 01. 2015 posudzovať náklady, u ktorých bola povinnosť ich zaplatenia do 31. 12. 2014, ako aj výnosy na strane veriteľa, ak sú zdaniteľným príjmom po prijatí úhrady podľa § 17 ods. 19 ZDP platného do 31. 12. 2014? Ide o zmluvné pokuty, úroky z omeškania, poplatky z omeškania, paušálne náhrady spojené s uplatnením pohľadávky, ktoré sú od 01. 01. 2015 na strane dlžníka nedaňovým výdavkom.

Odpoveď

Pri posúdení ich vplyvu na základ dane možno vychádzať z prechodného ustanovenia  § 52zd ods. 2 ZDP. Z  tohto   ustanovenia  vyplýva,  že  § 21 ods. 2 písm. m) ZDP  v  znení  účinnom  od 01. 01. 2015 sa použije po prvýkrát za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 01. 01. 2015, tzn. až pri zmluvných pokutách vzniknutých a zaúčtovaných v zdaňovacom období začínajúcom najskôr 01. 01. 2015. Pri zmluvných pokutách zaúčtovaných do konca roka 2014  sa teda uplatní postup vyplývajúci z ustanovení ZDP účinných do 31. 12. 2014. Uvedený postup sa uplatní nielen na zmluvné pokuty, ale aj na úroky z omeškania, poplatky z omeškania a paušálne náhrady spojené s uplatnením pohľadávky, ktoré boli zaúčtované do 31. 12. 2014. U veriteľa budú výnosové položky zaúčtované a neprijaté do konca roka 2014, súčasťou základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom budú prijaté.