Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Daňové výdavky > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Výdavky na používanie súkromného telefónu zamestnanca

Výdavky na používanie súkromného telefónu zamestnanca

Otázka

Zamestnanec využíva svoj súkromný mobilný telefón pre účely firmy. V dodatku k pracovnej zmluve bolo dohodnuté, že zamestnávateľ bude zamestnancovi paušálne vo výplate prispievať na telefónne poplatky sumou 10 eur mesačne. Je táto suma daňovým výdavkom zamestnávateľa?

Odpoveď zo dňa 9.10.2017

Podľa § 5 ods. 5 písm. f) zákona o dani z príjmov predmetom dane zamestnanca nie je náhrada za používanie vlastného náradia, zariadenia a predmetov potrebných na výkon práce podľa § 145 Zákonníka práce, ak výška náhrady je určená na základe kalkulácie skutočných výdavkov.

Z § 145 ods. 2 Zákonníka práce vyplýva, že za podmienok dohodnutých v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi náhrady za používanie vlastného náradia, vlastného zariadenia a vlastných predmetov potrebných na výkon práce, ak ich využíva s jeho súhlasom.

Paušálna náhrada za používanie súkromného mobilného telefónu zamestnanca aj na služobné účely, ktorej poskytnutie bolo dohodnuté so zamestnancom v dodatku k pracovnej zmluve, predstavuje pre zamestnávateľa daňový výdavok za predpokladu splnenia podmienok vymedzených v § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov. Aby takáto náhrada mohla byť u zamestnávateľa uznaným daňovým výdavkom (bez ohľadu na skutočnosť, či pre zamestnanca predstavuje zdaniteľný príjem alebo príjem, ktorý nie je predmetom dane), zamestnávateľ musí vedieť preukázať spôsob výpočtu kalkulácie paušálnej náhrady, ktorá musí zodpovedať skutočným výdavkom.