Obstaranie drobného hmotného majetku na leasing

Otázka
Daňovník obstaráva hmotný majetok, ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok a jeho ocenenie nepresahuje sumu 1 700 eur a takýto majetok nadobúda spolu s dlhodobým hmotným majetkom na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci. Ako sa na účely dane z príjmov posudzujú výdavky na obstaranie takéhoto majetku?

Odpoveď zo dňa 11.7.2018
Na účely účtovania sa finančným prenájmom podľa § 17 ods. 1 písm. a) opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/207076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenia a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania v JÚ“) rozumie obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci (ďalej len „nájomná zmluva“) za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu tohto majetku, pričom pri dohodnutej dobe nájmu je odkaz na § 2 písm. s) druhý bod ZDP. Podľa tohto ustanovenia je doba trvania nájmu najmenej 60 % doby odpisovania podľa § 26 ods. 1 ZDP. ZDP neustanovuje odpisovanie majetku, ktorého ocenenie nepresahuje sumu 1 700 eur. Z uvedeného dôvodu nie sú splnené podmienky podľa § 17 postupov účtovania v JÚ na účtovanie finančného prenájmu, preto sa v predmetnom prípade nejedná o obstaranie majetku.

V zmysle § 10 ods. 24 postupov účtovania v JÚ sa ako dlhodobý majetok účtuje majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo. Dlhodobý majetok v účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá nemá k tomuto majetku vlastnícke právo, sa účtuje v prípadoch uvedených v § 10 ods. 24 písm. a) až g) postupov účtovania v JÚ. Keďže v predmetnom prípade sa nejedná ani o jeden z prípadov podľa cit. ustanovenia, účtovná jednotka neúčtuje o obstaraní majetku. Účtovná jednotka v danom prípade účtuje v knihe záväzkov o záväzku z nájmu, pričom pri uplatnení výdavkov (nákladov) na nájomné za prenájom hnuteľnej veci sa uplatní postup podľa § 17 ods. 19 písm. b) ZDP, v súlade s ktorým sú predmetné výdavky (náklady) súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení, pričom tieto výdavky (náklady) zaplatené fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa do daňových výdavkov uznajú najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie.