Výdavok podnikateľa na test COVID-19

Otázka

Daňovník vykonáva podnikateľskú činnosť v oblasti poľnohospodárstva na území Slovenskej republiky a Českej republiky.

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (ďalej len „opatrenie ÚVZ SR“) musel mať daňovník test RT-PCR na ochorenie COVID-19, ktorý absolvoval v Českej republike.

Je možné výdavok daňovníka vynaložený na test na ochorenie COVID-19 považovať za daňový výdavok?

 

Odpoveď zo dňa 8.10.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie vydáva opatrenia týkajúce sa vstupu na územie Slovenskej republiky. Opatrenie ÚVZ SR platné v príslušnom časovom období nariaďuje v tomto časovom období konkrétne opatrenia týkajúce sa vstupu na územie Slovenskej republiky. Napríklad opatrenie ÚVZ SR číslo OLP/3172/2020 zo dňa 17.04.2020 v bode 5 nariaďuje osobám, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce [pričom podľa iných opatrení ÚVZ SR ide o miesto výkonu práce napr. u samostatne zárobkovo činnej osoby)] v prihraničných oblastiach na území susedného štátu vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o takomto výkone práce, povinnosť preukázať sa pri každom vstupe na územie Slovenskej republiky negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 30 dní.

Podľa § 19 ods. 2 písm. a) ZDP daňové výdavky, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone sú výdavky (náklady), ktoré je daňovník povinný uhradiť podľa osobitných predpisov.

V prípade, ak daňovník prekračuje, resp. prekračoval hranice Slovenskej republiky preukázateľne v súvislosti so svojím podnikaním a v súlade s príslušným opatrením ÚVZ SR bol pri vstupe na územie Slovenskej republiky povinný preukázať sa negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19, výdavky vynaložené na testovanie sú daňovými výdavkami v súlade s § 19 ods. 2 písm. a) ZDP.