Odpočet výdavkov na výskum a vývoj

Otázka č. 1

Daňovník si bude za zdaňovacie obdobie roka 2015 uplatňovať odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj. Podľa § 30c ods. 1 písm. b) ZDP možno od základu dane odpočítať aj 25 % mzdových a ostatných pracovnoprávnych nárokov, poistného a príspevkov zamestnanca v zdaňovacom období, v ktorom bol so zamestnancom uzatvorený trvalý pracovný pomer. Ide o zamestnanca, ktorý je mladší ako 26 rokov, je občanom členského štátu Európskej únie a ukončil príslušný stupeň vzdelania sústavnou prípravou na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi, pričom sa podieľa na realizácii projektu výskumu a vývoja.

Ako treba chápať podmienku veku zamestnanca „menej ako 26 rokov“, či túto podmienku musí zamestnanec splniť v deň uzatvorenia pracovného pomeru, alebo počas celého zdaňovacieho obdobia.

Odpoveď

Podľa § 30c ods. 1 písm. b) ZDP od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zníženého o odpočet daňovej straty u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, pri realizácii projektu výskumu a vývoja možno odpočítať 25 % mzdových a ostatných pracovnoprávnych nárokov podľa § 19 ods. 2 písm. c) šiesteho bodu a poistného a príspevkov podľa § 19 ods. 3 písm. i) zamestnanca v zdaňovacom období, v ktorom daňovník

so zamestnancom uzatvoril trvalý pracovný pomer, pričom zamestnanec sa podieľa na realizácii projektu výskumu a vývoja, je občanom členského štátu Európskej únie mladším ako 26 rokov veku a ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi.

Pre nárokovanie odpočtu podľa § 30c ZDP bude postačovať, ak zamestnanec splnil podmienku veku menej ako 26 rokov v deň podpísania zmluvy (nemusí ju spĺňať počas celého zdaňovacieho obdobia).

 

Otázka č. 2

Možno pre účely „superodpočtu“  podľa § 30c ZDP do výdavkov (nákladov) vynaložených na výskum a vývoj v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie, zahrnúť aj výdavky na správu vlastných výsledkov výskumu a vývoja, napríklad udržiavací poplatok za patent podľa zákona č. 495/2008 Z. z., ako aj odmeny pre právnikov a patentových zástupcov, ktorí registráciu a správu výsledkov výskumu a vývoja daňovníka profesionálne zabezpečujú? Podľa § 30c ods. 4 písm. b) bod 3 ZDP možno do výdavkov zahrnúť výdavky na certifikáciu vlastných výsledkov výskumu a vývoja, ktoré vynaložil daňovník. 

Daňovník, ktorý je držiteľom patentu na vynález, ktorý sám vyvinul, stráca podľa § 30c ods. 9 ZDP nárok na odpočet,

- udelí inému subjektu právo na použitie patentu, avšak patent ako taký nepredal, resp

- predá samotný patent, t. j. všetky práva k vynálezu, inému subjektu?

Odpoveď

V dopyte je uvedené, že daňovník má výdavky (náklady) na správu vlastných výsledkov výskumu a vývoja, (napríklad udržiavací poplatok za patent),  odmeny pre právnikov a patentových zástupcov, ktorí registráciu a správu výsledkov výskumu a vývoja daňovníka profesionálne zabezpečujú, z čoho nám vyplýva, že výskum a vývoj bol uskutočnený v minulých rokoch, preto tieto výdavky (náklady) nemožno zahŕňať do výdavkov (nákladov) pre účely odpočtu podľa § 30c ZDP účinného od 01. 01. 2015.

Ak je daňovník už držiteľom patentu na vynález – výskum a vývoj bol uskutočnený v minulých rokoch a preto sa pri udelení práva na použitie alebo pri predaji nebude postupovať podľa § 30c ods. 9 ZDP.

Ustanovenia § 30c ZDP sa použijú len na výskum a vývoj začatý po 01. 01. 2015, po účinnosti novely ZDP. 

 

Otázka č. 3

Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou realizuje projekt výskumu a vývoja v spolupráci s iným (zahraničným) daňovníkom. Každý z daňovníkov účtuje o svojej časti výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj a obidvaja daňovníci sú realizátorom projektu a po ukončení budú spoločne vlastniť výsledky výskumu a vývoja. Môže daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou, t. j. slovenský podnikateľ uplatniť odpočet výdavkov (nákladov) podľa § 30c zákona o dani z príjmov?

Odpoveď

Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj môže podľa § 30c ods. 1 a 5 ZDP využiť daňovník, ktorý realizuje projekt výskumu a vývoja, ak je právnickou osobou, alebo fyzickou osobou s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP,  ak v zdaňovacom období neuplatňuje úľavu na dani podľa § 30b ZDP (úľavu na dani z príjmov pre prijímateľa stimulov), a ak ako držiteľ osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj nerealizuje projekt výskumu a vývoja za účelom predaja nehmotných výsledkov výskumu a vývoja. Podľa § 30c ods. 3 ZDP od základu dane možno odpočítať len daňové výdavky podľa § 2 písm. i) ZDP, t. j. musí ísť o vlastné výdavky (náklady), ktoré boli daňovníkom preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov a ktoré boli zaúčtované v účtovníctve daňovníka alebo zaevidované v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 ZDP.

Ak sa na realizácii projektu výskumu a vývoja podieľa viac účastníkov, na účely uplatnenia odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa ustanovení § 30c ZDP je okrem iného potrebné posudzovať spoluvlastnícke podiely na výsledkoch projektu, ktoré pripadnú na jednotlivých účastníkov projektu. Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c ZDP bude možné uplatniť iba vo výške preukázateľne vynaložených výdavkov

(nákladov) zodpovedajúcich výške dohodnutého spoluvlastníckeho podielu na výsledku konkrétneho projektu výskumu a vývoja.

 

Otázka č. 4

Daňovník na základe zmluvy daruje finančné prostriedky začínajúcej spoločnosti, ktorá bude realizovať projekt výskumu a vývoja a po jeho ukončení výsledok výskumu a vývoja odovzdá daňovníkovi, ktorý daroval finančné prostriedky. Môže daňovník uplatniť odpočet výdavkov (nákladov) podľa § 30c zákona o dani z príjmov?

Odpoveď

Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj môže využiť podľa § 30c ods. 1 ZDP daňovník, ktorý realizuje projekt výskumu a vývoja, v súvislosti s ktorým mu vznikajú výdavky (náklady), ktoré sú súčasťou základu dane (výsledku hospodárenia) a ktoré sú spôsobilé na opätovné odpočítanie od základu dane zníženého o odpočet daňovej

straty. Podmienkou využitia odpočtu je, že výdavky (náklady) na výskum a vývoj sú zároveň daňovými výdavkami podľa § 2 písm. i) ZDP.

V uvedenom prípade daňovník nebude realizovať projekt výskumu a vývoja, nevzniknú mu daňové výdavky na výskum a vývoj, preto si nemôže od vykázaného základu dane odpočítať výdavky (náklady) na výskum a vývoj podľa ustanovení § 30c ZDP.