Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Daňové výdavky > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Nájomné platené za prenájom drobného hmotného majetku

Nájomné platené za prenájom drobného hmotného majetku

Otázka

Podľa § 17 ods. 19 písm. b) zákona o dani z príjmov sú súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hmotného a nehmotného majetku.
Ustanovenie § 22 ods. 2 zákona o dani z príjmov upravuje, čo sa rozumie odpisovaným hmotným majetkom na účely zákona o dani z príjmov. Ustanovenie § 22 ods. 7 zákona o dani z príjmov upravuje, čo sa rozumie nehmotným majetkom na účely zákona o dani z príjmov. Ďalej ustanovenie § 23 zákona o dani z príjmov taxatívne vymenováva hmotný majetok a nehmotný majetok vylúčený z odpisovania.
Podľa  § 17 ods. 19 písm. b) zákona o dani z príjmov sa posudzujú výdavky (náklady) na nájomné za hmotný majetok a nehmotný majetok podľa § 22 ods. 2 a 7 a § 23 zákona o dani z príjmov alebo aj výdavky (náklady) na nájomné za drobný hmotný majetok a drobný nehmotný majetok?

Odpoveď

Podľa § 19 ods. 4 ZDP v znení účinnom do 31.12.2014 sa do daňových výdavkov v nadväznosti na zaplatenie zahŕňalo nájomné platené fyzickej osobe, pričom okrem vymedzenia osoby, ktorá nájomné prijíma, neboli ustanovené ďalšie podmienky. Z uvedeného vyplývalo, že ak daňovník uhrádzal fyzickej osobe nájomné za akýkoľvek prenajatý hmotný a nehmotný majetok alebo vec (odpisovaný aj neodpisovaný, aj drobný majetok), mohol tento výdavok (náklad) zahrnúť do daňových výdavkov až po jeho zaplatení.
Z ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktoré upravujú nájomnú zmluvu, nájomné atď., možno vyvodiť, čo sa rozumie pojmom „nájomné“. Podľa § 663 Občianskeho zákonníka nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval alebo z nej bral úžitky. Nájomné podľa Občianskeho zákonníka je vymedzené ako odplata za užívanie alebo branie úžitkov z užívania akejkoľvek veci. Obdobný význam má nájomné v osobitných prípadoch, ako napr. podľa zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, Nariadenia vlády SR č. 208/1994 Z. z. o nájme poľnohospodárskych a lesných nehnuteľností a o nájme poľnohospodárskeho podniku, § 630 až § 637 Obchodného zákonníka v prípade nájmu dopravného prostriedku.
Podľa dôvodovej správy k zákonu č. 333/2014 Z. z. zámerom zrušenia § 19 ods. 4 ZDP v znení účinnom do 31.12.2014 bolo zjednotenie úpravy daňových výdavkov po zaplatení do jedného ustanovenia - do § 17 ods. 19 ZDP, pričom v prípade nájomného sa podmienka zaplatenia od 1.1.2015 posudzuje pri nájomnom platenom nielen fyzickým osobám, ale aj právnickým osobám.

V zmysle vyššie uvedeného, s prihliadnutím na zámer zrušenia znenia § 19 ods. 4 ZDP v znení účinnom do 31.12.2014 a na význam pojmu „nájomné“ podľa všeobecnej úpravy v zmysle Občianskeho zákonníka, resp. osobitných nájomných vzťahov upravených v iných právnych predpisoch, sa § 17 ods. 19 písm. b) ZDP použije na výdavky (náklady) na nájomné za prenájom akéhokoľvek majetku, čiže nielen na nájomné za odpisovaný a neodpisovaný hmotný a nehmotný majetok, ale aj na nájomné za dlhodobý hmotný majetok s ocenením do 1 700 eur a dlhodobý nehmotný majetok s ocenením do 2 400 eur. Ust. § 17 ods. 19 písm. b) ZDP sa tiež použije aj na výdavky (náklady) na nájomné poukazované v prospech nerezidenta, ktoré sa vzťahujú k príjmom podľa § 16 ods. 1 písm. e) bod 1, 2 a 4 a písm. f) ZDP s výnimkou príjmov za prevod vlastníckeho práva.