Výdavky (náklady) na marketingové a iné štúdie

Otázka

Pojem marketingová ani iná štúdia, uvádzaný v § 17 ods. 19 písm. c) zákona o dani z príjmov nie je bližšie definovaný. Problém spočíva v tom, či sa má ustanovenie § 17 ods. 19 písm. c) zákona o dani z príjmov (daňový výdavok až po zaplatení) vykladať ako „marketingové a iné im podobné štúdie“, alebo „marketingové a akékoľvek iné štúdie“.

Odpoveď

V súlade s ust. § 17 ods. 19 písm. c) zákona o dani z príjmov súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení sú výdavky (náklady) na marketingové a iné štúdie a na prieskum trhu u dlžníka, pričom u veriteľa sa takéto príjmy (výnosy) zahrnú do základu dane po prijatí úhrady.

Podľa stanoviska MF SR sa pojem „iné štúdie“ nemá vykladať len v kontexte charakteru poskytovaných marketingových štúdií alebo štúdií o prieskume trhu. Uvedené znamená, že sa ustanovenie § 17 ods. 19 písm. c) ZDP vzťahuje aj na akékoľvek iné štúdie, t.j. aj na štúdie výrobného charakteru.