Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Korona opatrenia > Stanoviská FR SR > Korona - príspevok na stravu dobrovoľníkom, bez zmluvy

Korona - príspevok na stravu dobrovoľníkom, bez zmluvy

Otázka

Spoločnosť prevádzkuje polikliniku, v ktorej sa nachádzajú ambulancie a lekáreň. Z dôvodu sprísnených hygienických opatrení si spoločnosť najala dobrovoľníkov – študentov medicíny, ktorí merajú pred vstupom do polikliniky teplotu, vypĺňajú dotazníky o tom, či sa pacient nenachádzal v zahraničí, alebo či nebol v kontakte s osobami pozitívnymi na corona vírus, rozdávajú rukavice, kontrolujú rúška, a pod. Tieto opatrenia sú nevyhnutné, avšak spoločnosť by svojimi zdravotníckymi zamestnancami nevedela zvládnuť tieto povinnosti. Dobrovoľníkom chce spoločnosť poskytnúť príspevok na stravovanie počas doby, ktorú strávia vykonávaním uvedených činností. Dobrovoľníci vykonávajú dobrovoľnícku činnosť bez akejkoľvek pracovnej zmluvy. Možno za daňový výdavok považovať poskytnutie príspevku na stravovanie dobrovoľníkom bez akejkoľvek pracovnej zmluvy, ktorí pre spoločnosť pred poliklinikou selektujú pacientov a vykonávajú vyššie uvedené činnosti?
Odpoveď
Na základe poskytnutých informácií vychádzame z predpokladu, že dobrovoľníci nevykonávajú vyššie uvedenú dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podľa § 19 ods. 2 písm. c) piateho bodu ZDP daňovým výdavkom sú príspevky na stravovanie zamestnancov poskytované za podmienok ustanovených osobitným predpisom, ktorým je napr. § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákonník práce"). Podľa § 152 ods. 8 písm. c) Zákonníka práce môže zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie, a ktorým bude prispievať na stravovanie.
Podľa § 12 ods. 2 Zákonníka práce, ak sa podľa tohto zákona vyžaduje prerokovanie so zástupcami zamestnancov, zamestnávateľ, u ktorého nepôsobia zástupcovia zamestnancov, môže konať samostatne. Na účely ZDP sa v súlade s § 2 písm. aa) zamestnancom rozumie daňovník s príjmami podľa § 5 ZDP prijatými od platiteľa týchto príjmov (ďalej len „zamestnávateľ“). Podľa § 5 ods. 1 písm. a) ZDP príjmami zo závislej činnosti sú príjmy zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru, alebo z obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu a podiel na zisku (dividenda) vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva.
Organizačný útvar: odbor daňovej metodiky oddelenie metodiky dane z príjmov a účtovníctva.
Ak dobrovoľník vykonáva pre spoločnosť činnosť nie na základe pracovnoprávneho vzťahu, ale na základe obdobného ústneho alebo písomného vzťahu, pri ktorom je povinný dodržiavať pokyny a príkazy spoločnosti a táto činnosť nesie znaky závislej činnosti, potom nepeňažný príjem vo forme poskytnutej stravy predstavuje príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) ZDP, ktorý je v súlade s § 5 ods. 7 písm. b) ZDP oslobodený od dane z príjmov. Dobrovoľníka v tomto prípade bez ohľadu na skutočnosť, že nepoberá za vykonávanú činnosť žiadny peňažný príjem, možno považovať pre účely ZDP za zamestnanca.
Za predpokladu, že činnosť, ktorú vykonáva dobrovoľník pre spoločnosť nesie znaky závislej činnosti a spoločnosť v nadväznosti na § 152 ods. 8 Zákonníka práce po prerokovaní so zástupcami zamestnancov rozšíri okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie a ktorým bude prispievať na stravovanie podľa odseku 3 citovaného ustanovenia, potom je možné príspevok na stravovanie poskytnutý dobrovoľníkovi považovať za daňový výdavok podľa § 19 ods. 2 písm. c) piateho bodu ZDP.
Ak sa jedná o polikliniku, ktorá je z pohľadu ZDP daňovníkom nezaloženým alebo nezriadeným za účelom podnikania, potom sa takéto výdavky (náklady) na stravovanie posudzujú ako výdavky (náklady) súvisiace s príjmami plynúcimi z hlavnej činnosti daňovníka, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 13 ods. 1 písm. a) ZDP, tzn. nezahrnujú sa do základu dane v súlade s § 21 ods. 1 písm. j) ZDP.