Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Korona opatrenia > Stanoviská FR SR > Korona - príspevok na stravu dobrovoľnikom, dobrovoľnícka zmluva

Korona - príspevok na stravu dobrovoľnikom, dobrovoľnícka zmluva

Otázka

Akciová spoločnosť poskytujúca zdravotnú starostlivosť ako prijímateľ dobrovoľníckej činnosti z dôvodu potreby výpomoci uzatvorila písomné zmluvy o dobrovoľníckej činnosti podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľníctve“) s fyzickými osobami – dobrovoľníkmi, ktorí vykonávajú pre prijímateľa dobrovoľnícku činnosť. Dobrovoľnícka činnosť je bezodplatná a zmluva nezakladá dobrovoľníkovi právo na príjem (odmenu). V zmysle zmluvy však boli dobrovoľníkovi zo strany prijímateľa dobrovoľníckej činnosti poskytované stravovacie poukážky v hodnote 4,00 € za každý deň výkonu dobrovoľníckej činnosti.

Stravovacie poukážky boli poskytnuté na základe dohody medzi prijímateľom dobrovoľníckej činnosti a dobrovoľníkom ako plnenie poskytnuté podľa ustanovenia § 6 ods. 2 písm. d) zákona o dobrovoľníctve.
Je výdavok v súvislosti s poskytnutím stravovacích poukážok dobrovoľníkom na základe zmluvy podľa zákona o dobrovoľníctve možno považovať za daňový výdavok podľa § 19 ods. 2 písm. c) piaty bod ZDP, resp. za
daňový výdavok podľa § 2 písm. i) ZDP?
 

Odpoveď

Podľa § 2 ods. 2 zákona o dobrovoľníctve dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „zmluva“) uzavretej s osobou so sídlom alebo pobytom na území Slovenskej republiky,
pre ktorú vykonáva dobrovoľnícku činnosť (ďalej len „prijímateľ dobrovoľníckej činnosti“) alebo s právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá organizuje alebo sprostredkúva dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu s jej súhlasom alebo vo verejný prospech (ďalej len „vysielajúca organizácia“) alebo ak vykonáva dobrovoľnícku činnosť ako člen vysielajúcej organizácie.
Podľa § 3 ods. 2 písm. c) dobrovoľníckou činnosťou podľa zákona o dobrovoľníctve nie je činnosť vykonávaná v pracovnoprávnom vzťahu, v štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo činnosť vykonávaná v rámci
študijných povinností. Podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o dobrovoľníctve písomná zmluva obsahuje najmä materiálne zabezpečenie dobrovoľníka, ak bolo dohodnuté, najmä spôsob stravovania a ubytovania dobrovoľníka, spôsob dopravy alebo úhradu cestovných náhrad spojených s cestou na miesto výkonu dobrovoľníckej činnosti, príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov na miesto vykonávania dobrovoľníckej činnosti, alebo poskytnutie jednotného oblečenia alebo iného osobného vybavenia.

Podľa § 6 ods. 6 zákona o dobrovoľníctve dobrovoľník za vykonávanie dobrovoľníckej činnosti nedostáva odmenu. Zabezpečenie dobrovoľníka plnením podľa odseku 2 písm. d) a odseku 5 citovaného ustanovenia nie je odmenou ani protihodnotou, ale slúži na uskutočnenie alebo uľahčenie vykonávania dobrovoľníckej činnosti. Podľa § 19 ods. 2 písm. c) piateho bodu ZDP daňovým výdavkom sú príspevky na stravovanie zamestnancov poskytované za podmienok ustanovených osobitným predpisom, ktorým je napr. § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

Z vyššie uvedených ustanovení zákona o dobrovoľníctve ako aj z dôvodovej správy k ustanoveniu § 2 zákona o dobrovoľníctve, v ktorej sa uvádza, že „z povahy dobrovoľníka a dobrovoľníckej činnosti vyplýva, že nejde o činnosť
pracovnú alebo obdobnú pracovnej činnosti, preto sa na túto činnosť nevzťahuje Zákonník práce“ vyplýva, že na vzťah medzi dobrovoľníkom a prijímateľom dobrovoľníckej činnosti sa Zákonník práce nevzťahuje. Príspevok na stravovanie poskytnutý dobrovoľníkovi na základe dohody medzi prijímateľom dobrovoľníckej činnosti a dobrovoľníkom ako plnenie podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o dobrovoľníctve nespĺňa podmienky daňového výdavku vymedzené v § 19 ods. 2 písm. c) piaty bod ZDP.

Podľa § 2 písm. i) ZDP na účely ZDP sa daňovým výdavkom rozumie výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 ZDP, pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t) ZDP, v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ak tento zákon neustanovuje inak.

Príspevok na stravovanie (vo Vami uvádzanom prípade stravovacia poukážka v hodnote 4,00 € za každý deň výkonu dobrovoľníckej činnosti) poskytnutý akciovou spoločnosťou – prijímateľom dobrovoľníckej činnosti dobrovoľníkovi na základe dohody medzi prijímateľom dobrovoľníckej činnosti a dobrovoľníkom ako plnenie podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o dobrovoľníctve je výdavkom na dosiahnutie zdaniteľných príjmov a možno ho za predpokladu splnenia ostatných podmienok vymedzených v § 2 písm. i) ZDP považovať za daňový výdavok podľa § 2 písm. i) ZDP. Plnenie poskytnuté dobrovoľníkovi podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o dobrovoľníctve je v súlade s § 9 ods. 2 písm. x) ZDP oslobodené od dane z príjmov.

stanovisko vydané dňa 22.9.2020