Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Korona opatrenia > Stanoviská FR SR > Účtovanie príspevku na udržanie zamestnanosti za marec 2020 v HR končiacom 31.3.2020, žiadosť podaná až v apríli 2020

Účtovanie príspevku na udržanie zamestnanosti za marec 2020 v HR končiacom 31.3.2020, žiadosť podaná až v apríli 2020

Otázka

Účtovnej jednotke s hospodárskym rokom končiacim k 31.3.2020 bol na základe žiadosti podanej po 13.4.2020 poskytnutý príspevok vzťahujúci sa k mzdovým nákladom zamestnávateľa (účtovnej jednotky) za mesiac marec 2020, pričom o tomto príspevku účtovná jednotka účtovala v mesiaci apríl 2020, t. j. už v inom účtovnom období. Ide o príspevok na udržanie zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu podľa opatrenia č. 3B) ako aktívne opatrenie na trhu práce podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 5/2004 Z. z.). Ako má účtovná jednotka správne účtovať príspevok z časového hľadiska na prelome dvoch účtovných období?

Odpoveď
Paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb pre zamestnávateľa zasiahnutého mimoriadnou situáciou sa poskytuje v zmysle opatrenia č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z., ktoré je súčasťou projektu „Prvá pomoc“. Podľa tohto projektu je oprávneným obdobím obdobie odo dňa zakázania niektorých prevádzok na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ) pri ohrození verejného zdravia, č. OLP/2576/2020, a to od 13.03.2020 počas celého trvania mimoriadnej situácie a po jej skončení, najdlhšie však do 31.12.2020. Podmienkou na poskytnutie príspevku je predloženie Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku (ďalej len „žiadosť“), ktorého povinnou prílohou je Výkaz pre priznanie príspevku (ďalej len „výkaz“). Súčasťou žiadosti je aj Čestné vyhlásenie, v ktorej sú uvedené podmienky, ktoré musia byť splnené, aby mohla byť žiadosť podaná.

Žiadosť spolu s výkazom sa predkladá za príslušný mesiac spravidla nasledujúci mesiac, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zamestnancom vyplatená mzda. V predmetnom prípade účtovná jednotka podala žiadosť v apríli, pričom žiadosť o poskytnutie príspevku sa vzťahuje k mzdovým nákladom zamestnávateľa za mesiac marec 2020. Z podmienok uvedených v opatrení č. 3B vyplýva, že ide o príspevok na úhradu nákladov, ktorá kompenzuje mzdové náklady. Takýto príspevok sa účtuje v zmysle § 52a ods. 3 postupov účtovania1 do výnosov v účtovnom období, v ktorom sa účtuje kompenzovaný náklad. Aby účtovná jednotka, ktorej účtovné obdobie končí 31.03.2020, dodržala ustanovenie § 52a ods. 3 postupov účtovania, je potrebné účtovať v tomto prípade pohľadávku z dotácie (nárok na dotáciu) v zmysle § 48 ods. 3 postupov účtovania v nadväznosti na § 17 ods. 8 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o účtovníctve). Podľa § 17 ods. 8 zákona o účtovníctve účtovná jednotka je povinná uvádzať v účtovnej závierke informácie podľa stavu ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje; to platí obdobne aj pre všetky účtovné zápisy, ktoré sa uskutočňujú iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ak tento zákon ďalej neustanovuje inak. Účtovná jednotka pritom zohľadňuje aj informácie týkajúce sa stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktoré účtovná jednotka získala do dňa zostavenia účtovnej závierky, pričom deň zostavenia účtovnej závierky si určí účtovná jednotka sama. Na uvedené ustanovenie zákona o účtovníctve nadväzuje úprava v § 48 ods. 3 postupov účtovania, podľa ktorého ak do dňa zostavenia účtovnej závierky nie je vystavený účtovný doklad pre dlžníka, výška pohľadávky sa určí napríklad na základe zmluvy alebo iného dokladu a pohľadávka sa účtuje na príslušných účtoch pohľadávok, s ktorými súvisí a vedie sa na samostatnom analytickom účte.

V nadväznosti na uvedené v predmetnom prípade, ak do dňa zostavenia účtovnej závierky účtovná jednotka má informáciu o tom, že jej bude poskytnutý príspevok na mzdové náklady za mesiac marec, účtuje ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (k 31.03.2020) nárok na príspevok na samostatnom analytickom účte k účtu 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu súvzťažne v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. V nasledujúcom účtovnom období zúčtuje analytický účet k účtu 346 na „riadnu pohľadávku“ účtovanú na účte 346.

stanovisko vydané dňa 22.9.2020