Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Korona opatrenia > Stanoviská FR SR > Vstup do likvidácie v roku 2020 a odpočet daňovej straty podľa "lex corona"

Vstup do likvidácie v roku 2020 a odpočet daňovej straty podľa "lex corona"

Otázka

S. r. o. vstúpila do likvidácie dňa 01.05.2020. Za zdaňovacie obdobie pred vstupom do likvidácie od 01.01.2020 do 30.04.2020 predpokladá zistenie základu dane z príjmov. V predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach vykazovala
výlučne daňové straty, a to nasledovne:
ZO 2015: 7 000,94 eur
ZO 2016: 16 070,67 eur
ZO 2017: 9 439,08 eur
ZO 2018: 3 299,29 eur
ZO 2019: 24 133,83 eur
Môže tento daňovník  od základu dane za zdaňovacie obdobie od 01.01.2020 do 30.04.2020 uplatniť odpočet daňových strát vykázaných za predchádzajúce zdaňovacie obdobia a v akej výške?

Odpoveď

Podľa § 24b ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. neuplatnené daňové straty vykázané podľa zákona o dani z príjmov za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 môže najviac v úhrnnej sume 1 000 000 eur odpočítať
od základu dane z príjmov daňovník, ktorý je právnickou osobou, ak posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie v období od 01.01.2020 do 31.12.2020. Podľa § 24b ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. odpočet daňovej straty podľa § 24b ods. 1 môže daňovník uplatniť iba v jednom zdaňovacom období, ak lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie v roku 2020 za viaceré zdaňovacie obdobia. Podľa § 24b ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. sa daňová strata podľa § 24b ods. 1 odpočítava postupne od najskoršej vykázanej daňovej straty po naposledy vykázanú daňovú stratu. Nárok na odpočet daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 má daňovník podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. vo výške tých častí, ktoré ešte neboli uplatnené v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach a na odpočítanie ktorých daňovníkovi nezanikol nárok na odpočet podľa § 30 v nadväznosti na § 52zza ods. 16 zákona o dani z príjmov.

V súlade s § 37 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. na ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona o dani z príjmov, ak tento zákon neustanovuje inak.
S účinnosťou od 01.01.2020 podľa § 30 zákona o dani z príjmov právnická osoba môže odpočítavať daňovú stratu od základu dane počas najviac piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná, a to do výšky 50 % základu dane. Podľa prechodného ust. § 52zza ods. 16 zákona o dani z príjmov sa uvedené znenie použije na daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia, ktoré sa začínajú najskôr 01.01.2020. Naďalej platí, že ku dňu vstupu daňovníka do likvidácie nárok na odpočet daňovej straty odo dňa vstupu do likvidácie zaniká.

Podľa § 30 ods. 1 zákona o dani z príjmov v znení účinnom do 31.12.2019 od základu dane daňovníka, ktorý je právnickou osobou, možno odpočítať daňovú stratu rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. Ku dňu vstupu daňovníka do likvidácie alebo vyhlásenia konkurzu nárok na odpočet daňovej straty odo dňa vstupu do likvidácie alebo vyhlásenia konkurzu zaniká. Ak je zdaňovacie obdobie kratšie ako rok, daňovník môže uplatniť celý ročný odpočet daňovej straty. Podľa tohto ustanovenia postupuje daňovník – právnická osoba pri odpočte daňových strát za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019.

Z uvedeného pre predložený prípad vyplýva, že s. r. o. mohla daňovú stratu vykázanú za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2015 odpočítavať od základov dane za zdaňovacie obdobia kalendárnych rokov 2016, 2017, 2018, 2019. Zdaňovacie obdobie od 01.01.2020 do 30.04.2020 je už piatym zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období kalendárneho roka 2015. Z tohto dôvodu s. r. o. už nemá nárok na odpočítanie daňovej straty za rok 2015 od základu dane za zdaňovacie obdobie od 01.01.2020 do 30.04.2020.

S. r. o. môže podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. odpočítať od základu dane za zdaňovacie obdobie od 01.01.2020 do 30.04.2020 daňové straty za roky 2016, 2017 a 2018, a to len v takej výške, v akej nezanikol nárok na odpočet podľa § 30 a § 52zza ods. 16 zákona o dani z príjmov a súčasne pri dodržaní podmienky maximálnej úhrnnej sumy odpočtu 1 000 000 eur.
V prípade daňovej straty za rok 2016, daňovník mohol odpočítať prvú štvrtinu z tejto daňovej straty v roku 2017, druhú štvrtinu v roku 2018 a tretiu štvrtinu v roku 2019, tzn., že od základu dane za zdaňovacie obdobie od 01.01.2020 do 30.04.2020 má nárok odpočítať už len zostávajúcu poslednú štvrtinu z daňovej straty za rok 2016.
V prípade daňovej straty za rok 2017, daňovník mohol odpočítať prvú štvrtinu z tejto daňovej straty v roku 2018, druhú štvrtinu v roku 2019, tzn., že od základu dane za zdaňovacie obdobie od 01.01.2020 do 30.04.2020 má nárok odpočítať najviac dve štvrtiny z daňovej straty za rok 2017, na odpočet dvoch štvrtín tejto straty už stratil nárok.
V prípade daňovej straty za rok 2018, daňovník mohol odpočítať prvú štvrtinu z tejto daňovej straty v roku 2019, tzn., že od základu dane za zdaňovacie obdobie od 01.01.2020 do 30.04.2020 môže odpočítať najviac 3/4 z daňovej straty za rok 2018.
Daňovú stratu vykázanú za zdaňovacie obdobie roka 2019 nie je možné odpočítavať podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. Táto daňová strata môže byť odpočítaná v súlade s § 30 a § 52zza ods. 16 zákona o dani z príjmov najviac vo výške jednej štvrtiny za zdaňovacie obdobie. Suma jednej štvrtiny daňovej straty za rok 2019, umorovanej od základu dane zisteného za zdaňovacie obdobie do 01.01.2020 do 30.04.2020 sa nezahŕňa do limitu 1 000 000 eur podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z.
S. r. o. v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby podávanom za zdaňovacie obdobie od 01.01.2020 do 30.04.2020 uplatní na daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia rokov 2016, 2017 a 2018 špeciálny odpočet podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. cez riadok 500 tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (vrátane uvedenia odpočtu v časti VII. – Miesto na osobitné záznamy daňovníka) a daňovú stratu vykázanú za zdaňovacie obdobie rok 2019 odpočíta v súlade s § 30 a § 52zza ods. 16 zákona o dani z príjmov v tabuľke D tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby.

stanovisko vydané 27.7.2020