Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Korona opatrenia > Stanoviská FR SR > "Koronová OČR" a príspevok na rekreáciu

"Koronová OČR" a príspevok na rekreáciu

Otázka

Zamestnanec predložil zamestnávateľovi faktúru za ubytovanie za účelom poskytnutia príspevku na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práce, ktorá sa realizovala v období od 25.05. do 31.05.2020. V tomto období zamestnanec, ktorý sa stará o maloleté dieťa, čerpal pracovné voľno z dôvodu ošetrovania člena rodiny (ďalej len „OČR“), v dôsledku nariadeného uzatvorenia školy, ktorú dieťa navštevuje, vzhľadom na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia ochorenia Covid-19. Možno v prípade poskytnutia príspevku na rekreáciu možno aplikovať ustanovenie § 5 ods. 7 písm. b) ZDP?

Odpoveď

Podľa § 5 ods. 7 písm. b) ZDP, príjmom oslobodeným od dane je aj príjem poskytnutý ako suma príspevku na rekreáciu poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi podľa osobitného predpisu. Osobitným predpisom,
ktorý upravuje podmienky na poskytnutie príspevku na rekreáciu je Zákonník práce (§ 152a). V uvedenom prípade zamestnanec absolvoval rekreačný pobyt počas pracovného voľna z dôvodu OČR, za ktoré mu vznikol nárok na ošetrovné. Podmienky nároku na ošetrovné vymedzuje ustanovenie § 39 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.). V zmysle predmetného ustanovenia, nárok na ošetrovné má nielen poistenec, ktorý osobne a celodenne ošetruje choré dieťa, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou [§ 39 ods. 1 písm. a)], ale aj poistenec, ktorý sa osobne a celodenne stará o maloleté dieťa, z dôvodu, že predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie podľa § 2 ods. 1 písm. m) a n) a § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [§ 39 ods. 1 písm. b) druhý bod]. Poistencom sa na účely zákona č. 461/2003 Z. z. rozumie fyzická osoba, ktorá je nemocensky poistená, dôchodkovo poistená alebo poistená v nezamestnanosti (§ 6 zákona ods. 1).

V prípade osobnej a celodennej starostlivosti o maloleté dieťa, z dôvodu, že škola, ktorú dieťa navštevuje, bola rozhodnutím príslušných orgánov uzavretá, zamestnanec, ktorý je na účely zákona č. 461/2003 Z. z. poistencom,
nie je viazaný dodržiavaním liečebného režimu ako v prípade ošetrovania chorého dieťaťa na základe potvrdenia príslušného lekára, o tom, že zdravotný stav takéhoto dieťaťa nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou
osobou [§ 39 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z.].

Na základe uvedeného, sme názoru, že osobná a celodenná starostlivosť o maloleté dieťa z dôvodu uzatvorenia školy, ktorú dieťa navštevuje na základe rozhodnutia príslušných orgánov, sa môže uskutočniť aj počas obdobia
rekreácie v rekreačnom zariadení. To znamená, že ak zamestnanec splní všetky podmienky na poskytnutie príspevku na rekreáciu ustanovené v § 152a Zákonníka práce, zamestnávateľ mu môže poskytnúť príspevok na rekreáciu aj v prípade čerpania OČR z dôvodu podľa § 39 ods. 1 písm. b) druhý bod zákona č. 461/2003 Z. z. Na takto poskytnutý príspevok na rekreáciu možno aplikovať oslobodenie podľa § 5 ods. 7 písm. b) ZDP.

stanovisko vydané dňa 16.6.2020