Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Korona opatrenia > Stanoviská FR SR > Odpočet daňovej straty podľa "lex corony" v HR 2019/2020

Odpočet daňovej straty podľa "lex corony" v HR 2019/2020

Otázka

Podľa korona opatrení je možné odpočítať predchádzajúce daňové straty. Daňovník sa pýta, či je možné daňovú stratu vykázanú z hospodárskeho roku od 01.04.2018 do 31.03.2019 odpočítať vo výške vyššej ako je ¼ tejto
daňovej straty v daňovom priznaní za hospodársky rok od 01.04.2019 do 31.03.2020.

Odpoveď
V súlade s § 24b ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. neuplatnené daňové straty vykázané podľa zákona o dani z príjmov za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 môže najviac v úhrnnej hodnote 1 000 000 eur odpočítať od základu dane z príjmov daňovník, ktorý je právnickou osobou, ak posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie uplynie v období od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020. V tomto prípade ide o daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok od 01.04. do 31.03. Posledný deň lehoty na podanie daňového priznania za hospodársky rok, ktorý skončil 31.03.2020, uplynie 30.6.2020, tzn. daňovník môže postupovať podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. a v tomto hospodárskom roku si môže uplatniť odpočet daňových strát, ktoré boli vykázané za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018.
V súlade s § 37 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. na ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona o dani z príjmov, ak tento zákon neustanovuje inak. Uplatnenie odpočtu daňových strát vykázaných
za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. nie je pre daňovníka povinné. Daňovník môže pri odpočítavaní daňovej straty postupovať aj podľa § 30 zákona o dani z príjmov. Ak sa
daňovník rozhodne v príslušnom zdaňovacom období uplatniť špeciálny odpočet daňových strát za roky 2015 až 2018 podľa podmienok vymedzených v § 24b zákona č. 67/2020 Z. z., nemôže si súčasne uplatniť odpočet týchto
daňových strát podľa § 30 zákona o dani z príjmov a naopak.
Daňovú stratu vykázanú za zdaňovacie obdobie od 01.04.2018 do 31.03.2019 v daňovom priznaní podávanom za zdaňovacie obdobie od 01.04.2019 do 31.03.2020 podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. nie je možné odpočítať.
Táto daňová strata môže byť odpočítaná v súlade s § 30 zákona o dani z príjmov najviac do výšky ¼ za zdaňovacie obdobie.

Daňovník v daňovom priznaní podávanom za zdaňovacie obdobie od 01.04.2019 do 31.03.2020 na daňové straty vykázané v hospodárskom roku, ktorý skončil v rokoch 2015 až 2018 uplatní špeciálny odpočet podľa § 24b zákona
č. 67/2020 Z. z. cez riadok 500 (vrátane uvedenia odpočtu v časti VII – Miesto na osobitné záznamy daňovníka) a daňovú stratu vykázanú v hospodárskom roku 2018/2019 odpočíta v súlade s § 30 zákona o dani z príjmov
v tabuľke D tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (MF/014001/2019-721).

stanovisko vydané dňa 16.6.2020