Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Korona opatrenia > Stanoviská FR SR > Poukazovanie podielu zaplatenej dane z dane za rok 2019

Poukazovanie podielu zaplatenej dane z dane za rok 2019

Otázka

Ako sa bude poukazovať podiel zaplatenej dane v nadväznosti na aplikáciu 22 ods. 5 písm. c) zákona č. 67/2020 Z. z. v prípadoch, ak:
1. Daňovník mal predĺženú lehotu na podanie daňového priznania do 30.06.2020, daňové priznanie v tejto lehote aj podal, ale daň zaplatí až v júli 2020. Bude pre posúdenie uvedeného prípadu rozhodujúce, či daň bude uhradená do 15. júla 2020 alebo po tomto termíne /súvisí s posudzovaním splnenia podmienky podľa § 50 ods. 6 písm. a) ZDP/?
2. Aplikuje sa § 22 ods. 5 písm. c) zákona č. 67/2020 Z. z. aj na prípady daňovníkov, ktorí nemajú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019 a podávajú daňové priznania a platia daň počas obdobia pandémie (napr. podali daňové priznanie aj zaplatili daň v máji, júli .....)? Bude správca dane aj v týchto prípadoch poukazovať podiel zaplatenej dane z príjmov do 3 mesiacov od konca mesiaca, v ktorom daňovník podal daňové priznanie a zaplatil daň z príjmov - t. j. od konca mája, júla ...?
3. Akým spôsobom sa aplikuje § 22 ods. 5 písm. c) zákona č. 67/2020 Z. z., ak daňovník daňové priznanie za rok 2019 podá v jednom mesiaci - napr. v máji (nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) a daň zaplatí až následne - napr. v júli 2020? Bude v tomto prípade správca dane poukazovať podiel zaplatenej dane z príjmov do 3 mesiacov od konca júla?

Odpoveď
Podľa § 22 ods. 5 zákona č. 67/2020 Z. z. správca dane po overení splnenia podmienok podľa osobitného predpisu, ktorým je § 50 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“),
poukáže podiel zaplatenej dane z príjmov, a to do:
a) 31. júla 2020, ak ide o vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov, ktoré je súčasťou daňového priznania k dani z príjmov, pri ktorom posledný deň lehoty na podanie tohto daňového priznania podľa osobitného predpisu, ktorým je § 49 ods. 2 a 3 ZDP, uplynul 31. marca 2020 a toto daňové priznanie sa v tejto lehote aj podalo,
b) 31. augusta 2020, ak ide o vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov uvedené na tlačive podľa osobitného predpisu, ktorým je § 50 ods. 1 písm. a) ZDP, predloženom správcovi dane do 30. apríla 2020,
c) troch mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podané ako súčasť daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na jeho podanie podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP uplynie počas obdobia pandémie a v tejto lehote sa daňové priznanie aj podá, okrem vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podľa písmena a).

Podľa dôvodovej správy k § 22 ods. 5 písm. c) zákona č. 67/2020 Z. z. daňovník právnická osoba, ktorá po 31.03.2020 podala daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktorého lehota na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP uplynie počas obdobia pandémie a daňovník v tejto lehote podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP daňové priznanie aj podá – v tomto prípade správca dane poukáže podiel zaplatenej dane do troch mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podané. Ide napríklad o situáciu kedy daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok končiaci vo februári 2020 má posledný deň lehoty na podanie daňového priznania 31.05.2020 a daňovník v tejto lehote aj daňové priznanie podá vrátane vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane. V tomto prípade správca dane poukáže podiel zaplatenej dane do 31.08.2020. Obdobne sa postupuje v prípade daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 ZDP (t. j. lehoty predlženej na základe oznámenia) uplynie počas obdobia pandémie. U daňovníka so zdaňovacím obdobím hospodársky rok, ktorému na základe oznámenia o predlžení lehoty na podanie daňového priznania (o 6 mesiacov) uplynie posledný deň lehoty na jeho podanie 31.03.2020 sa postupuje podľa písmena a), t. j. správca dane poukáže podiel zaplatenej dane do 31.07.2020.

K otázke č. 1
Ak mal daňovník predĺženú lehotu na podanie daňového priznania do 30.06.2020, v tejto lehote daňové priznanie aj podal, ale daň nezaplatil. Správca dane musí pred poukázaním podielu zaplatenej dane z príjmov overiť splnenie všetkých podmienok tak, ako to upravuje § 50 ods. 6 ZDP. Podľa § 50 ods. 6 písm. a) ZDP daňovník nemôže mať do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani, pričom za daňový nedoplatok pre účely tohto ustanovenia sa nepovažuje suma nedoplatku na dani nepresahujúca 5 eur. Ak daňovník nemá nedoplatok na dani do pätnástich dní (nepresahujúci 5 eur) po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, správca dane poukáže podiel zaplatenej dane z príjmov do troch mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo daňové priznanie podané t. j. do 30.09.2020. Ak daňovník daň nezaplatil (v správnej výške a v stanovenom termíne), správca dane nebude postupovať podľa § 22 ods. 5 písm. c) zákona č. 67/2020 Z. z. ale poukáže podiel zaplatenej dane do troch mesiacov po lehote na podanie daňového priznania podľa § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z.
K otázke č. 2
Podľa nášho názoru sa § 22 ods. 5 písm. c) zákona č. 67/2020 Z. z. môže uplatniť len v prípade ak má daňovník hospodársky rok alebo iné osobité zdaňovacie obdobie (napr. likvidácia, konkurz, zmena zdaňovacieho obdobia,
zánik bez likvidácie), alebo má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 ZDP a posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie počas obdobia pandémie. Ak daňovník nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a daňové priznanie podá v období pandémie, ale nie v lehote podľa § 49 ods. 2 ZDP, napr. po 31.03.2020 (v máji, v júni ...), aj keď daň z príjmov zaplatí v rovnakej lehote, v ktorej podá daňové priznanie, správca dane pri poukázaní podielu zaplatenej dane nebude postupovať podľa § 22 ods. 5 písm. c) zákona č. 67/2020 Z. z., ale podiel zaplatenej dane poukáže do troch mesiacov po lehote na podanie daňového priznania podľa § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z., samozrejme len v prípade, ak budú splnené podmienky ustanovené aj v § 50 ods. 6 ZDP.
K otázke č. 3
Ak daňovník nepodá daňové priznanie v lehote podľa § 49 ods. 2 ZDP do 31.03.2020, resp. do troch mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podané
ako súčasť daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na jeho podanie podľa § 49 ods. 2 ZDP uplynie počas obdobia pandémie alebo v lehote ktorú si predĺžil na základe oznámenia o 3 alebo 6 mesiacov podľa § 49 ods. 3 ZDP, aj keď to bude v období pandémie, správca dane nebude pri poukazovaní podielu zaplatenej dane z príjmov postupovať podľa § 22 ods. 5 zákona č. 67/2020 Z. z., ale podiel zaplatenej dane poukáže do troch mesiacov po lehote na podanie daňového priznania podľa § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z.

stanovisko vydané dňa 10.9.2020