Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Korona opatrenia > Stanoviská FR SR > Výdavky na COVID testy zamestnanca pre potreby tuzemskej pracovnej cesty

Výdavky na COVID testy zamestnanca pre potreby tuzemskej pracovnej cesty

Otázka
Obchodná spoločnosť vyslala svojho zamestnanca na pracovnú cestu na území Slovenskej republiky z dôvodu realizácie zákazky v priestoroch zákazníka. Zákazník vyžaduje pre vstup na jeho pracovisko preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu. Sú takéto náklady zamestnávateľa na testovanie na ochorenie COVID-19 u zamestnanca, ktorého vyslal na pracovnú cestu k zákazníkovi na území Slovenskej republiky, ktorý vyžaduje od osôb vstupujúcich na jeho pracovisko preukázať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19, daňovým výdavkom?

Odpoveď
Z definície daňového výdavku podľa § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov vyplýva, že daňovým výdavkom je každý výdavok (náklad) daňovníka, ktorý spĺňa všeobecné podmienky vyplývajúce z tohto ustanovenia, medzi iným, i podmienku vecnej súvislosti vzniknutého výdavku (nákladu) s dosiahnutím, zabezpečením a udržaním zdaniteľných príjmov, ak zákon o dani z príjmov neustanovuje inak.
Dňa 29.01.2021 bola Národnou radou Slovenskej republiky schválená pod číslom parlamentnej tlače 419 novela zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“). Zákon nadobúda účinnosť dňa dňom vyhlásenia (6.2.2021).
Predmetnou novelou sa do zákona č. 67/2020 Z. z. dopĺňa aj § 24ab, podľa ktorého počas obdobia pandémie sú daňovým výdavkom podľa § 19 zákona o dani z príjmov aj výdavky (náklady) na testovanie na ochorenie COVID-19 vrátane výdavkov (nákladov) súvisiacich so zabezpečením testovania vynaložené počas obdobia pandémie. Ak takéto výdavky (náklady) vynaloží daňovník aj na fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť pre daňovníka v mieste jeho podnikania, sú daňovým výdavkom podľa § 24ab ods. 1 písm. c) zákona č. 67/2020 Z. z. v nadväznosti na § 19 zákona o dani z príjmov.

Stanovisko vydané dňa 2.2.2021