Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Korona opatrenia > Stanoviská FR SR > Zlúčenie, rozhodný deň v roku 2019 alebo v roku 2020, odpočet straty podľa "lex corona"

Zlúčenie, rozhodný deň v roku 2019 alebo v roku 2020, odpočet straty podľa "lex corona"

Otázka

Právnická osoba sa zrušuje bez likvidácie s právnym nástupníctvom. Zanikajúca spoločnosť vykazovala za zdaňovacie obdobia rokov 2015 až 2018 daňové straty, ktoré nemohla odpočítať, pretože každoročne vykazovala daňovú stratu. Môže právny nástupca od svojho základu dane odpočítať daňové straty podľa § 24b ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z., ktoré vykázala zanikajúca spoločnosť?

Aký odpočet daňovej straty možno uplatniť u daňovníka zrušeného bez likvidácie a u jeho právneho nástupcu v prípade, ak rozhodný deň bol určený na 15.11.2019? Pre daňovníka zrušujúceho sa bez likvidácie lehota podľa § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov na podanie jeho daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie od 01.01.2019 do 14.11.2019 pripadla na 29.02.2020. Lehota pre právneho nástupcu na podanie daňového
priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2019 podľa § 21 zákona č. 67/2020 Z. z. tiež pripadne na rok 2020, a teda by obaja daňovníci mohli využiť odpočet podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z.

Aký odpočet daňovej straty možno uplatniť u daňovníka zrušeného bez likvidácie, ak rozhodný deň bol určený na 10.04.2020, a preto daňovníkovi zrušujúcemu sa bez likvidácie plynie v roku 2020 lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2019 a tiež aj lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie od 1.1.2020 do 09.04.2020, a teda by tento daňovník mohol dvakrát využiť odpočet daňovej straty podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z.?

Odpoveď 
Podľa § 24b ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. neuplatnené daňové straty vykázané podľa zákona o dani z príjmov za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 môže najviac v úhrnnej sume 1 000 000 eur odpočítať
od základu dane z príjmov daňovník, ktorý je právnickou osobou, ak posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie v období od 01.01.2020 do 31.12.2020.
Podľa § 24b ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. odpočet daňovej straty podľa § 24b ods. 1 môže daňovník uplatniť iba v jednom zdaňovacom období, ak lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie v roku 2020 za viaceré zdaňovacie obdobia. Predmetné znenie § 24b ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. bolo ustanovené zákonom č. 198/2020 Z. z. s účinnosťou od 21.07.2020. Vzhľadom k tomu, že zmena znenia § 24b ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. nadobudla účinnosť pred uplynutím posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2019 (pozn.: vzhľadom na stále trvajúce obdobie pandémie podľa § 2 zákona č. 67/2020 Z. z. doposiaľ nebol určený posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2019), vzťahuje sa na odpočet daňovej straty podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. zmenené znenie odseku 2.

Podľa § 24b ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. sa daňová strata podľa § 24b ods. 1 odpočítava postupne od najskoršej vykázanej daňovej straty po naposledy vykázanú daňovú stratu.
V súlade s § 37 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. na ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona o dani z príjmov, ak tento zákon neustanovuje inak. Podľa § 30 ods. 2 zákona o dani z príjmov ak daňovník, ktorý začal odpočítavať daňovú stratu alebo mu vznikol nárok na odpočítavanie daňovej straty podľa § 30 ods. 1, zanikol v dôsledku zrušenia bez likvidácie, daňovú stratu odpočítava právny nástupca; ak je právnych nástupcov viac, daňová strata sa odpočítava u každého z nich pomerne, a to podľa výšky vlastného imania zaniknutého daňovníka, v akej prešlo na jednotlivých právnych nástupcov. Právny nástupca môže odpočítavať daňovú stratu, ak je zanikajúca právnická osoba a jej právny nástupca daňovníkom dane z príjmov právnickej osoby a súčasne, ak účelom tohto zániku nie je len zníženie alebo vyhnutie sa daňovej povinnosti.
Nárok na odpočet daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 má daňovník podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. vo výške tých častí, ktoré ešte neboli uplatnené v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach a na odpočítanie ktorých daňovníkovi nezanikol nárok na odpočet podľa § 30 v nadväznosti na § 52zza ods. 16 zákona o dani z príjmov.
Pri dodržaní podmienok vyplývajúcich z vyššie uvedených ustanovení možno konštatovať, že právny nástupca môže pokračovať v odpočítavaní daňových strát, ktoré vykázal daňovník zaniknutý v dôsledku zrušenia bez likvidácie
za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018. Uplatnenie odpočtu daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. nie je pre daňovníka povinné.

Ak špeciálny odpočet daňových strát za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 podľa podmienok vymedzených v § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. uplatnil daňovník zaniknutý v dôsledku zrušenia bez likvidácie, právny nástupca nemôže pri pokračovaní v odpočte predmetných daňových strát využiť špeciálny odpočet podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. Uvedené sa vzťahuje aj na prípad, kedy rozhodný deň bol určený na 15.11.2019.
Ak daňovníkovi zanikajúcemu v dôsledku zrušenia bez likvidácie v období od 01.01.2020 do 31.12.2020 uplynie posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za viaceré zdaňovacie obdobia, daňovník môže uplatniť odpočet daňovej straty podľa § 24b ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. iba v jednom zdaňovacom období. Uvedené sa vzťahuje aj na prípad, kedy rozhodný deň bol určený na 10.04.2020 a daňovníkovi v roku 2020 uplynul aj posledný deň lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2019 a aj posledný deň lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie od 01.01.2020 do 09.04.2020.

stanovisko vydané 7.8.2020