Oprávnenosť nároku na príspevok na rekreáciu

Popis problému
Pýtate sa, či v prípade posúdenia oprávnenosti nároku na príspevok na rekreáciu pri oprávnených výdavkoch:
- podľa § 152a ods. 4 písm. d) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) je potrebné skúmať, či vlastné dieťa tvorí s rodičom spoločnú domácnosť,
- si môže zamestnanec uplatniť preukázané náklady na „ostatné“ služby, ak prenocovanie na dve noci uhradil zamestnancov kamarát a zamestnanec za seba zaplatil len masáže, stravovacie služby, wellness služby (zamestnanec má na tieto služby vystavenú faktúru na svoje meno a doklad o úhrade).

Stanovisko z 20.5.2020
V súlade s § 5 ods. 7 písm. b) ZDP je od dane z príjmov oslobodená aj suma príspevku na rekreáciu, poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi podľa § 152a Zákonníka práce.
V súlade s § 152a ods. 5 Zákonníka práce oprávnenými výdavkami podľa § 152a ods. 1 Zákonníka práce sú aj preukázané výdavky zamestnanca podľa odseku 4 na manžela, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi
do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa
so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii.
Z citovaného ustanovenia vyplýva, že spoločná domácnosť je viazaná na inú osobu, a preto nie je potrebné skúmať spoločnú domácnosť v prípade predloženia preukazných výdavkov zamestnanca na manželku (manžela), vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení.
V súlade s § 152a ods. 4 písm. a) až c) Zákonníka práce oprávnenými výdavkami sú preukázané výdavky zamestnanca na
a) služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území SR (napr. zmluva o zájazde uzatvorená s cestovnou kanceláriou na dopravu, ubytovanie, stravu, vstup
do múzea, wellness atď.),
b) pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území SR (napr. ubytovanie spolu s balíkom služieb poskytnutých ubytovacím zariadením),
c) ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území SR, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby (napr. priama zmluva uzatvorená s ubytovacím zariadením na ubytovanie, prípadne so stravou).

Zamestnávateľ môže za oprávnené výdavky akceptovať aj výdavky, ktorými zamestnanec preukazuje len služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním alebo služby súvisiace s rekreáciou v súlade s § 152a ods. 4
písm. a) alebo b) Zákonníka práce, ak tieto výdavky za služby zaplatil zamestnanec a za ubytovanie jeho kamarát.
Podmienka ubytovania najmenej na dve prenocovania na území SR musí byť však splnená a zamestnávateľovi preukázaná účtovnými dokladmi s označením zamestnanca. Výdavky za uvedené služby možno akceptovať
len do výšky, ktorá súvisí s ubytovaním zamestnanca a nemožno akceptovať tie výdavky, ktoré zaplatil zamestnanec v súvislosti s ubytovaním jeho kamaráta. Pokiaľ ide o oprávnené výdavky ustanovené v § 152a ods. 4 písm. c) Zákonníka práce, medzi takéto výdavky patria len úhrady za ubytovanie a stravu.